Pan Mercedes

Tuż przed świ­tem, w spo­koj­nym mia­steczku, setki zde­spe­ro­wa­nych, bez­ro­bot­nych ludzi stoi w kolejce na targi pracy. Nagle, bez ostrze­że­nia, samotny kie­rowca w kra­dzio­nym Mer­ce­de­sie wpada w tłum. Zabija osiem osób, rani pięt­na­ście. Ucieka z miej­sca wypadku. Kolejna misja Brady’ego, jeśli się powie­dzie, zabije tysiące osób. Tylko eme­ry­to­wany detek­tyw Bill Hod­ges wraz z dwójką sprzy­mie­rzeń­ców może zatrzy­mać mor­dercę, zanim ten ude­rzy ponow­nie. Kto kryje się pod pseu­do­ni­mem Pan Mer­ce­des i jak go odna­leźć?

promo odcinka

W dzi­siej­szym odcinku duet Hubert „Mando” Span­dow­ski i powra­ca­jący po dłu­giej nie­obec­no­ści w roli nor­mal­nego dys­ku­tanta Łukasz „Skura”, biorą na warsz­tat „debiut Ste­phena Kinga w gatunku kry­mi­nału detek­ty­wi­stycz­nego hard­bo­iled” – książkę „Pan Mer­ce­des”.

Infor­mu­jemy rów­nież, że ostat­nie 10 minut pod­ca­stu to strefa spo­ile­rowa, którą wyróż­ni­li­śmy w audy­cji i ostrze­gamy przed nią zawczasu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.