Nieoficjalne ekranizacje cz. 1

Ste­phen King to naj­czę­ściej ekra­ni­zo­wany pisarz świata. Docze­kał się kil­ku­dzie­się­ciu fil­mów kino­wych, wypusz­czo­nych od razu na rynek dvd/video, tele­wi­zyj­nych, ama­tor­skich i osob­nego worka sequ­eli. Jest to też pisarz, który ma na swoim kon­cie ekra­ni­za­cję samego pomy­słu na opo­wia­da­nie, choć trudno powie­dzieć czy sam zdaje sobie z tego sprawę… ale o tym innym razem. W dzi­siej­szym odcinku usły­szy­cie nato­miast o fil­mach opar­tych na opo­wia­da­niach Kinga, ale powsta­łych bez praw do ekra­ni­za­cji.

W sześć­dzie­sią­tym pierw­szym odcinku pod­ca­stu Radio SK dowie­cie szcze­gó­łów na temat trzech fil­mów i tego co też mają one wspól­nego ze Ste­phe­nem Kin­giem.


(1984) The Devil’s Gift

(1990) Merlin’s Shop of Mysti­cal Won­ders

(2007) No Smo­king


Dodat­kowo wspo­mi­nam o serialu Mystery Science The­ater 3000.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.