Mroczna Wieża

W końcu, po latach wycze­ki­wa­nia, fani cyklu Mroczna Wieża, docze­kali się fil­mo­wej adap­ta­cji tej histo­rii. Przy tak zna­czą­cej pre­mie­rze, posta­no­wi­li­śmy zasiąść do omó­wie­nia tej pro­duk­cji w więk­szym gro­nie.  Zapra­szamy Was zatem na długą (nie­mal tak długą jak fil­mowa droga Rolanda) dys­ku­sję, w któ­rej Mando, Burial i Jerry, wszy­scy będący fanami cyklu, szcze­gó­łowo oma­wiają dzieło Niko­laja Arcela. Czy jest tak źle jak mówi Rot­ten Toma­toes? Jak mamy rozu­mieć to, że to kon­ty­nu­acja, a nie ekra­ni­za­cja ksią­żek? Co się udało, a które zmiany były nie­ko­rzystne? Czy czar­no­skóry Roland oka­zał się strza­łem w dzie­siątkę, czy porażką? Jak wypa­dają nawią­za­nia do innych dzieł Kinga i czy udało się twór­com dobrze zapre­zen­to­wać mito­lo­gię tego świata? To wszystko i dużo wię­cej w dzi­siej­szym pod­ca­ście! Zachę­camy do posłu­cha­nia i podzie­le­nia się swo­imi wra­że­niami, a jeśli nie mie­li­ście oka­zji obej­rzeć filmu pod­czas poka­zów przed­pre­mie­ro­wych to jutro czeka nas ofi­cjalna pre­miera. Idź­cie do kina by wyro­bić sobie wła­sne zda­nie na temat tej pro­duk­cji. A potem wróć­cie tu by się nim z nami podzie­lić.

Strefa spoj­le­rowa: 0:35:13

Pole­camy także pod­ca­sty uzu­peł­nia­jące:

oraz nasze recen­zje tek­stowe:

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

  • anty

    Idris rzą­dzi! A Mat­thew aż się prosi o roz­wi­nię­cie skrzy­deł. Z MW czy­ta­łem tylko 1 tom jak dotąd. Film się podo­bał jako lekka roz­rywka, choć d… nie urwał, widać, że ogra­ni­czył go budżet. Poten­cjał widać.
    W dal­szej czę­ści pod­ca­stu spoj­lu­je­cie film czy książki?

    • Man­dous

      Wiesz co, musiał­bym prze­słu­chać bo w sumie nie pamię­tam 😀 Ale w ciemno strze­lam, że raczej film 😀