Mroczna Wieża: Promocja, która poszła naprzód (część 2)

W pią­tek 28 kwiet­nia, o godzi­nie 15:00, w sali fil­mowo-seria­lo­wej, odbyła się pre­lek­cja pt. „Mroczna Wieża: Długa droga na wielki ekran”, która zain­au­gu­ro­wała blok fil­mowy tego­rocz­nego festi­walu. Mando opo­wia­dał o histo­rii i dro­dze jaką prze­szedł ten film oraz o wszyst­kich pró­bach jakie pod­jęli twórcy by dopro­wa­dzić go wresz­cie na wielki ekran. Na koniec sku­pił się na ana­li­zie nie­wielu póki co dostęp­nych mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i pró­bie odgad­nię­cia jaki może być nad­cho­dzący film. Cztery dni póź­niej roz­po­częła się wła­ściwa pro­mo­cja filmu…

W 265. odcinku pod­ca­stu Radio SK, gościem audy­cji jest Seba­stian „burial” Kubań­czyk – autor ser­wisu Kingowiec.pl i wielki fana­tyk Ste­phena Kinga. Tema­tem dys­ku­sji jest start pro­mo­cji filmu „Mroczna Wieża”. Audy­cja jest swego rodzaju kon­ty­nu­acją poprzed­niego pod­ca­stu i pre­lek­cji, którą Mando prze­pro­wa­dził na Pyr­ko­nie.

Mroczna Wieża: Długa droga na wielki ekran (część 1, Pyr­kon 2017)

Mate­riały pro­mo­cyjne:

Zdję­cia przed­sta­wia­jące kadry, które dokład­niej oma­wiamy:

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.