Mroczna Wieża IV: Czarnoksiężnik i kryształ

Roland i dwójka jego przy­ja­ciół, Eddie i Susan­nah, ucho­dzą z życiem z zasta­wio­nej na nich pułapki, wygry­wa­jąc poje­dy­nek na zagadki z demo­niczną maszyną. Docie­rają sza­lo­nym pocią­giem do zdzie­siąt­ko­wa­nej przez epi­de­mię zabój­czej grypy Topeki – gdzie koń­czy się Świat Pośredni, a zaczyna Świat Koń­cowy. Wła­śnie tam, zanim wyru­szą w dal­szą wędrówkę w poszu­ki­wa­niu Mrocz­nej Wieży, Roland opo­wiada towa­rzy­szom o wła­snej prze­szło­ści: o tym, jak stał się praw­dzi­wym rewol­we­row­cem. A także o swo­jej pierw­szej miło­ści, Susan Del­gado.

W 250. odcinku pod­ca­stu Radio SK (korzy­sta­jąc z oka­zji jaką daje nam ćwierć tysiąca opu­bli­ko­wa­nych audy­cji) powra­camy do oma­wia­nia 7(8)-tomowego cyklu „Mroczna Wieża”. O czwar­tym tomie „Czar­no­księż­nik i krysz­tał” roz­ma­wiamy w trzy­oso­bo­wym skła­dzie: Hubert „Mando Span­dow­ski, Michał „Jerry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jerry’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­rory Jerry’ego w pod­ca­ście Masa Kul­tury, Nawie­dzony pod­cast, recen­zje pisane i audio w ser­wi­sie Carpe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia oraz Strefa Mroku Pod­cast). Tra­dy­cyj­nie raczej nie uni­kamy spo­ile­rów z książki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.