Mroczna Wieża III: Ziemie jałowe

Roland z Gilead ma nowych towa­rzy­szy kru­cjaty, Eddiego i Susan­nah, któ­rzy zdo­by­wają kolejne umie­jęt­no­ści rewol­we­row­ców. Tym­cza­sem Roland popada w obłęd, a do Mrocz­nej Wieży zbliża się tylko w snach i marze­niach. Dopiero zna­le­zie­nie ścieżki Pro­mie­nia daje nadzieję na dotar­cie do upra­gnio­nego celu. Droga wie­dzie jed­nak przez dzi­kie ostępy, wylud­nione mia­steczka i pre­rie z cza­ją­cymi się w tra­wie stwo­rami. Ale naj­więk­szym wyzwa­niem dla Rolanda i jego ka-tet będzie poje­dy­nek z demo­niczną sztuczną inte­li­gen­cją ste­ru­jącą nad­dźwię­ko­wym pocią­giem…

W 223. odcinku pod­ca­stu Radio SK powra­camy do oma­wia­nia 7(8)-tomowego cyklu „Mroczna Wieża”. O trze­cim tomie „Zie­mie jałowe” roz­ma­wiamy w trzy­oso­bo­wym skła­dzie: Hubert „Mando Span­dow­ski, Michał „Jerry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jerry’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­rory Jerry’ego w pod­ca­ście Masa Kul­tury, Nawie­dzony pod­cast, recen­zje pisane i audio w ser­wi­sie Carpe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia). Do pew­nego momentu sta­ramy się uni­kać spo­ile­rów ale bar­dzo szybko , podob­nie jak przy pierw­szym i dru­gim tomie, robi się z tej audy­cji dość dokładna ana­liza całej tre­ści.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.