Mroczna Wieża II: Powołanie trójki

Po kon­fron­ta­cji z czło­wie­kiem w czerni rewol­we­ro­wiec  Roland Deschain budzi się na brzegu Morza Zachod­niego  i odnaj­duje troje drzwi. Po przej­ściu przez każde  z nich tra­fia do tego samego miej­sca – Nowego Jorku –  ale do innego momentu w cza­sie. W spo­tka­nych za  drzwiami ludziach – Eddiem Deanie, Ode­tcie Hol­mes  i Jacku Mor­cie – widzi sprzy­mie­rzeń­ców w misji roz­wi­kła­nia  Tajem­nicy Mrocz­nej Wieży. Decy­duje się zabrać  ich do swo­jego świata. Dziwna z nich dru­żyna – nar­ko­man,  schi­zo­fre­niczka i… seryjny zabójca.

W 212. odcinku pod­ca­stu Radio SK powra­camy do oma­wia­nia 7(8)-tomowego cyklu „Mroczna Wieża”. O dru­gim tomie „Powo­ła­nie trójki” roz­ma­wiamy w mniej­szym, trzy­oso­bo­wym skła­dzie: Hubert „Mando Span­dow­ski, Michał „Jerry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jerry’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­rory Jerry’ego w pod­ca­ście Masa Kul­tury, Nawie­dzony pod­cast, recen­zje pisane i audio w ser­wi­sie Carpe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia). Do pew­nego momentu sta­ramy się uni­kać spo­ile­rów ale bar­dzo szybko , podob­nie jak przy pierw­szym tomie, robi się z tej audy­cji dość dokładna ana­liza całej tre­ści.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.