Mroczna Wieża: Długa droga na wielki ekran (część 1, Pyrkon 2017)

W pią­tek 28 kwiet­nia, o godzi­nie 15:00, w sali fil­mowo-seria­lo­wej, odbyła się pre­lek­cja pt. „Mroczna Wieża: Długa droga na wielki ekran”, która zain­au­gu­ro­wała blok fil­mowy tego­rocz­nego festi­walu. Hubert „Mando” Span­dow­ski opo­wia­dał o histo­rii i dro­dze jaką prze­szedł ten film oraz o wszyst­kich pró­bach jakie pod­jęli twórcy by dopro­wa­dzić go wresz­cie na wielki ekran. Na koniec sku­pił się na ana­li­zie nie­wielu póki co dostęp­nych mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i pró­bie odgad­nię­cia jaki może być nad­cho­dzący film.

Opis pre­lek­cji:
28 lipca 4 sierp­nia, po ponad 10-let­niej podróży od pomy­słu do reali­za­cji, Sony wpro­wa­dzi na wiel­kie ekrany pierw­szy z serii obra­zów prze­no­szą­cych na taśmę fil­mową wielką sagę Ste­phena Kinga – „Mroczną Wieżę”. Przyj­rzyjmy się jaką drogę prze­szła ta histo­ria od ksią­żek przez komiksy po filmy i serial. Na jakie wyboje natra­fiała? Jak aktu­al­nie przed­sta­wia się ten pro­jekt? Kto za niego odpo­wiada? Jak dużo filmy czer­pać będą z książ­ko­wych pier­wo­wzo­rów? Jak wiele zdra­dzają nam dotych­cza­sowe mate­riały pro­mo­cyjne? Czego możemy się spo­dzie­wać po nad­cho­dzą­cych fil­mach kino­wych i seria­lach tele­wi­zyj­nych? Trzy­maj­cie się swo­ich rewol­we­rów. Droga do Mrocz­nej Wieży wkra­cza wła­śnie na ostat­nia pro­stą!”

Pre­zen­ta­cja „Mroczna Wieża: Długa droga na wielki ekran”
(Pod­czas pre­lek­cji w wielu momen­tach mocno sku­pia­łem się na oma­wia­niu jej wizu­al­nej czę­ści dla­tego pre­zen­ta­cja może być pomocna pod­czas słu­cha­nia tego nagra­nia)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poni­żej

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.