Morality

Chad, pisarz z aspi­ra­cjami, który uczy w szkole do momentu pod­pi­sa­nia kon­traktu z wydawcą i jego żona, Nora, pra­cu­jąca jako domowa pie­lę­gniarka opie­ku­jąca się eme­ry­to­wa­nym duchow­nym to typowa w obec­nych cza­sach para zma­ga­jąca się z kry­zy­sem finan­so­wym. Nora dostaje od swego pra­co­dawcy pro­po­zy­cję, dzięki któ­rej mogłaby zre­ali­zo­wać swoje marze­nie o domu w Ver­mont. Ale czy warte to będzie moral­nych kon­se­kwen­cji? 

Recen­zja opo­wia­da­nia „Mora­lity”

Prze­czy­tać opo­wia­da­nie przed prze­słu­cha­niem, bo lecą spo­ilery!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.