Miasteczko Salem

Tytu­łowe Mia­steczko Salem jak każda inna mniej­sza mie­ścina jest miej­scem, gdzie wszystko toczy się swoją drogą. Wielu mło­dych pomaga star­szym w pracy, mał­żon­ko­wie wycho­wują wła­sne dzieci, a ci któ­rym nie obce są pro­blemy życiowe, czę­sto spę­dzają wolny czas w knaj­pach z przy­ja­ciółmi przy kuflu piwa. Pano­rama mia­steczka zawiera wzgó­rze i tajem­ni­czy drew­niany dom na nim poło­żony. Na wielu owy, mały budy­nek robi duże wra­że­nie, nie­któ­rzy sądzą, że jest nawet zamiesz­kały. Nikt jed­nak nie wie przez kogo. Nikt też nie wie, że tajem­ni­czy miesz­ka­niec może zamie­nić nie­jed­nego czło­wieka w krwio­żer­czą bestię.

W dzi­siej­szym odcinku duet Hubert „Mando” Span­dow­ski i Michał „Jerry” Rako­wicz powraca z audy­cją zapo­wie­dzianą w pod­ca­ście o książce Mia­steczko Salem. Na warsz­tat bie­rzemy trzy filmy – dwie ekra­ni­za­cje i sequel.

Infor­mu­jemy rów­nież, że jest to pod­cast bez spo­ile­rów.

(1979) Mia­steczko Salem
(1987) Powrót do Mia­steczka Salem
(2004) Mia­steczko Salem

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.