Spektakl Lśnię

Lśnię to spek­takl inspi­ro­wany twór­czo­ścią i posta­cią popu­lar­nego autora hor­ro­rów Ste­phena Kinga oraz jedną z bar­dziej zna­nych jego powie­ści – Lśnie­niem.
Jerzy Król nie pisze powie­ści grozy, to one piszą jego. Autor wyda­wa­nych pod pseu­do­ni­mem opo­wia­dań oraz prze­mów dla poli­ty­ków pra­gnie wyzwo­lić się ze spo­łecz­nych miej­skich wię­zów, zamiesz­kać na odlu­dziu i zmie­rzyć się ze swoją mroczną stroną, aby wresz­cie uwię­zić ją na kart­kach maszy­no­pisu…

Dzięki agentce otrzy­muje posadę dozorcy zapo­mnia­nego Stu­dia Ogląd, ambit­nej ini­cja­tywy Toeplitza, pierw­szego rek­tora łódz­kiej fil­mówki. Razem z żoną Wandą, artystką wideo, oraz synem Danie­lem prze­pro­wa­dzają się do miej­sca, które oprócz kurzu i nie­pa­mięci pokryła nie­na­wiść nie­zna­nego pocho­dze­nia. Uwię­zieni w klesz­czach filmu i lite­ra­tury boha­te­ro­wie kon­fron­tują się ze stra­chem o utratę talentu.

Spek­takl dla osób doro­słych. Lecą blu­zgi.

W dzi­siej­szej audy­cji wraz z Szy­mo­nem „Szy­ma­sem” Cie­śliń­skim – auto­rem Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan – oma­wiamy wysta­wiany aktu­al­nie w Teatrze Nowym w Łodzi spek­takl „Lśnię”.

Obej­rzyj tra­iler i zdję­cia ze spek­ta­klu

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.