Locke and Key. tom 5: Wskazówki

Locke & Key to nad­przy­ro­dzony thril­ler opo­wia­da­jący o trójce dzie­cia­ków, któ­rzy są dozor­cami nie­zwy­kłej rezy­den­cji Key­ho­use. W Key­ho­use znaj­dują się sekretne drzwi, które mają moc trans­for­ma­cji, moc która cał­ko­wi­cie zmie­nia toż­sa­mość czło­wieka. Seria jest dwu­krot­nie nagra­dzana Bri­tish Fan­tasy Award (w 2009 i 2012) oraz wie­lo­krot­nie nomi­no­wana do nagrody Eisnera

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­ujemy dys­ku­sję na temat komik­so­wej serii Joe Hilla i Gabriela Rodri­gu­eza – Locke & Key. Dzi­siej­szym gościem jest Seba­stian „burial” Kobań­czyk – autor ser­wisy Kingowiec.pl.

Tra­dy­cyj­nie jest to dys­ku­sja spo­ile­rowa!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.