Koniec warty

Spek­ta­ku­larne zamknię­cie try­lo­gii o eme­ry­to­wa­nym detek­ty­wie Billu Hod­ge­sie.

W sali nr 217 Kli­niki Trau­ma­tycz­nych Uszko­dzeń Mózgu prze­bu­dziło się coś złego.

Czy leżący w niej pacjent, Brady Harts­field, słynny Zabójca z Mer­ce­desa, jest rze­czy­wi­ście tylko nie­zdol­nym do kon­taktu ze świa­tem „warzyw­kiem” i – jak twier­dzą leka­rze – nie ma szans na poprawę?

Detek­tyw Bill Hod­ges jakoś w to nie wie­rzy, a jego podej­rze­nia nasi­lają się, gdy docho­dzi do samo­bójstw ludzi, któ­rzy przed sze­ścioma laty ucier­pieli pod­czas Masa­kry Mer­ce­de­sem. I nie myli się. Harts­field nie tylko odzy­skał peł­nię władz umy­sło­wych, ale i odkrył w sobie nowe zdol­no­ści: tele­ki­nezy oraz wni­ka­nia w umy­sły innych ludzi. A to w przy­padku psy­cho­paty może się oka­zać tra­giczne w skut­kach.

Poli­cja jak to poli­cja, chce mieć święty spo­kój. Znowu więc wygląda na to, że powstrzy­ma­nie sza­leńca – który jest tym bar­dziej nie­bez­pieczny, że inter­net pozwala mu nie­skoń­cze­nie roz­sze­rzać pole dzia­ła­nia – spad­nie na Billa Hod­gesa i dwoje jego przy­ja­ciół, Holly Gib­ney i Jerome’a Robin­sona.

W 240. odcinku pod­ca­stu Radio SK, gościem audy­cji jest Seba­stian „burial” Kubań­czyk – aktu­al­nie autor ser­wisu Kingowiec.pl, wielki fana­tyk Ste­phena Kinga, znany w fan­do­mie już od lat dzie­więć­dzie­sią­tych, kiedy pro­wa­dził stronę Ste­phen King – Pan Grozy. Tema­tem dys­ku­sji jest książka „Koniec warty”, która wczo­raj miała świa­tową pre­mierę a dzi­siaj trafi na pol­skie półki skle­powe.

0:00:00 – 0:02:23 – Wpro­wa­dze­nie
0:02:24 – 0:16:17 – Poprzed­nie tomy wcho­dzące w skład  try­lo­gii
0:16:37 – 0:22:35 – Pro­mo­cja „Końca warty” i okładki serii
0:22:50 – 0:46:16 – Dys­ku­sja bez spo­ile­rów o książce „Koniec warty”
0:47:27 – 1:02:43 – Strefa spo­ile­rowa

W „Końcu warty” Ste­phen King wpro­wa­dza do powie­ści detek­ty­wi­stycz­nej to, co jest jego zna­kiem fir­mo­wym – ele­menty para­nor­malne. Ku rado­ści fanów obu gatun­ków!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.