Intro to Alien Invasion

Stacy, zna­ko­mita, uzdol­niona astro­bio­lożka na Uni­wer­sy­te­cie Fen­ton zapla­no­wała sobie, że spę­dzi kolejną wio­senną prze­rwę sama w kam­pu­sie. Jed­nak gdy w małe stu­denc­kie mia­steczko ude­rza hura­gan zry­wa­jąc linie wyso­kiego napię­cia i nisz­cząc prze­kaź­niki tele­fo­niczne, Stacy i jej przy­ja­ciele zostają odcięci od świata zewnętrz­nego w naj­gor­szym momen­cie: w trak­cie kosmicz­nej inwa­zji…

… Kiedy kosmiczne insekty dobie­rają się do stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczelni zmie­nia­jąc ich w śli­niące się i mam­ro­czące potwory, grupka odmień­ców musi sta­nąć ramię w ramię by powstrzy­mać paso­żyt­ni­czą inwa­zję. Tym­cza­sem oży­wają długo hamo­wane uczu­cia Sta­cey do jej przy­ja­ciółki Char­lotte a podzi­wiany przez nią pro­fe­sor staje się naj­więk­szym wro­giem stu­den­tów.

W dzi­siej­szej audy­cji oma­wiam komiks „Intro to Alien Inva­sion” autor­stwa Owena Kinga, Marka Jude Poiriera oraz Nancy Ahn.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.