Double Feature cz. 06

„Ten auto­bus to inny świat” i „Nekro­logi” to dwa opo­wia­da­nia wydane m.in. w ostat­nim autor­skim zbio­rze Ste­phena Kinga – „Bazar złych snów”. Są to też dwa opo­wia­da­nia, które na warsz­tat bie­rze dzi­siaj Skura z Żar­łok TV, kon­ty­nu­ując swój nie­re­gu­larny cykl, w któ­rym oma­wiać będzie wybrane opo­wia­da­nia Ste­phena Kinga. Zapra­szamy na spo­ile­rową recen­zję tych dwóch tek­stów. Dodat­kowo w kilku zda­niach Skura mówi o tek­ście „Zie­lony Bożek Cier­pie­nia”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Man­dous

    Kurde znów nie zro­bi­łem posta na RSK. A tro­chę zmę­czony jestem bo mie­li­śmy spo­tka­nie ze starą gwar­dią nauczy­ciel­ską więc pew­nie dopiero jutro tam uzu­peł­nię.

    • Szy­mas

      „Zmę­czony”, mhm 🙂