Double Feature cz. 03

„Bat­man i Robin wdają się w scy­sję” i „Moral­ność” to dwa opo­wia­da­nia wydane m.in. w ostat­nim autor­skim zbio­rze Ste­phena Kinga – „Bazar złych snów”. Są to też dwa opo­wia­da­nia, które na warsz­tat bie­rze dzi­siaj Skura z Żar­łok TV, kon­ty­nu­ując swój nie­re­gu­larny cykl, w któ­rym oma­wiać będzie wybrane opo­wia­da­nia Ste­phena Kinga. Zapra­szamy na spo­ile­rową recen­zję tych dwóch tek­stów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.