Czy taki Stephen King straszny, jak go malują?

Ste­phen King to koja­rzony głów­nie z grozą pisarz, któ­rego każda książka pod­bija pol­skie i świa­towe listy best­sel­le­rów. Pisarz, do któ­rego twór­czo­ści porów­ny­wany jest nie­malże każdy nowy hor­ror na rynku. Czy jed­nak po czter­dzie­stu latach kariery King nadal stra­szy? Ile prawdy tkwi w przy­zna­nym mu tytule „Króla Hor­roru”? Czy z dzi­siej­szej per­spek­tywy możemy mówić o jego detro­ni­za­cji?

W dzi­siej­szej audy­cji po raz pierw­szy w histo­rii nada­jemy NA ŻYWO! Wyjąt­kowo o godzi­nie 18:00, bez­po­śred­nio z Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich, z 15. Festi­walu Fan­ta­styki Pyr­kon, łączą się z wami Hubert „Mando” Span­dow­ski, Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan –  oraz Michał „Jerry” Rako­wicz – autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier. Wspól­nie sta­ramy się odpo­wie­dzieć na pyta­nie – Czy taki Ste­phen King straszny, jak go malują?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.