Bazar złych snów

Od czasu gdy przed trzy­dzie­stu pię­ciu laty uka­zał się jego pierw­szy zbiór opo­wia­dań „Nocna zmiana”, Ste­phen King olśniewa czy­tel­ni­ków swoim darem two­rze­nia krót­kiej prozy. W „Baza­rze złych snów” zebrał swoje naj­now­sze opo­wia­da­nia. Każdy utwór poprze­dzony jest krót­kim wstę­pem przed­sta­wia­ją­cym jego genezę. Tek­sty zawarte w tym zbio­rze mają wspólne motywy: zagad­nie­nia moral­no­ści, życia poza­gro­bo­wego, winy i kary, pyta­nie, co zro­bi­li­by­śmy ina­czej, gdy­by­śmy mogli zaj­rzeć w przy­szłość lub napra­wić błędy popeł­nione w prze­szło­ści…

W 215. odcinku pod­ca­stu Radio SK powraca duet spe­cjalny „od opo­wia­dań” – Hubert „Mando” Span­dow­ski i Michał „Jerry” Rako­wicz (autor bloga Jerry’s Tales, pod­ca­stu Hor­rory Jerry’ego w Masie Kul­tury oraz pod­ca­stu Alche­mia gier). W dzi­siej­szym odcinku kon­ty­nu­ujemy serię wraz ze star­tem któ­rej Jerry debiu­to­wał na łamach RSK w roli kla­sycz­nego dys­ku­tanta. Naszym pla­nem było chro­no­lo­giczne omó­wie­nie wszyst­kich autor­skich zbio­rów opo­wia­dań Ste­phena Kinga. Dzi­siaj jed­nak zabu­rzymy to zało­że­nie ponie­waż na warsz­tat bie­rzemy naj­now­szą książkę, która dwa dni temu tra­fiła do sprze­daży na świe­cie a dzi­siaj miała swoją pol­ską pre­mierę – „Bazar złych snów”. Jest to kolejny pre­mie­rowy pod­cast w Radiu SK i jest to audy­cja bez spo­ile­rów!

Recen­zja tek­stowa Mando w ser­wi­sie StephenKing.pl
Recen­zja tek­stowa Jerry’ego w ser­wi­sie Carpe Noc­tem
Kon­ku­ren­cyjny pod­cast Szy­masa o „Baza­rze złych snów”

Bazar złych snów. Spis tre­ści


0:00:01 – Wpro­wa­dze­nie
0:10:55 – Wstęp i Notki


 

0:14:22 – 01. 130. kilo­metr
0:21:20 – 02. Pre­mium Har­mony
0:23:44 – 03. Bat­man i Robin wdają się…
0:28:01 – 04. Wydma
0:31:53 – 05. Wredny dzie­ciak
0:36:26 – 06. Śmierć
0:39:56 – 07. Kościół z kości
0:44:22 – 08. Moral­ność
0:50:05 – 09. Życie po życiu
0:52:54 – 10. Ur
0:59:10 – 11. Her­man Wouk jesz­cze żyje
1:02:10 – 12. Kiep­skie samo­po­czu­cie
1:04:20 – 13. Billy Blo­kada
1:07:32 – 14. Pan Cia­cho
0:42:18 – 15. Tommy
1:09:39 – 16. Zie­lony bożek cier­pie­nia
1:12:40 – 17. Ten auto­bus to inny świat
1:15:30 – 18. Nekro­logi
1:18:21 – 19. Pijac­kie fajer­werki
1:21:37 – 20. Letni grom

 


1:24:19 – Pod­su­mo­wa­nie


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.