Amerykański Wampir. tom 8

Ósmy tom serii kon­ty­nu­uje opo­wieść roz­gry­wa­jącą się w roku 1965. Trwa nie­równa walka mię­dzy osła­bio­nymi siłami dobra a potęż­nym Sza­rym Kup­cem. Nie­do­bitki Wasa­lów Gwiazdy Zaran­nej sta­rają się powstrzy­mać zastępy słu­żące demo­nicz­nemu przy­by­szowi, ale prze­gry­wają star­cie za star­ciem. Tym­cza­sem pierw­szemu ame­ry­kań­skiemu wam­pi­rowi Skin­ne­rowi Swe­etowi, jego przy­ja­ciółce Pearl Jones i agen­towi Poolowi udaje się prze­żyć spo­tka­nie z Kup­cem. Docho­dzą wtedy do wnio­sku, że muszą odszu­kać tych człon­ków WGZ, któ­rzy zeszli do pod­zie­mia.

Tak roz­po­czyna się roz­grywka na ziemi i w komo­sie, któ­rej stawką jest oca­le­nie świata oraz zacho­wa­nie rodzaju ludz­kiego, a także… rodzaju wam­pi­rzego. Do czego dąży Szary Kupiec, skoro zabija lub prze­kształca w odra­ża­jące potwory nawet pra­daw­nych krwio­pij­ców? Zagadka strasz­li­wego wroga okaże się się­gać znacz­nie dal­szej prze­szło­ści, niż kto­kol­wiek z boha­te­rów mógłby sobie wyobra­zić…

W 260. odcinku pod­ca­stu Radio SK powra­cam do tematu „Ame­ry­kań­skiego Wam­pira”. Dzi­siaj oma­wiam ósmy tom komiksu, który zamyka kolejny roz­dział tego pro­jektu – Drugi cykl. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­śloną przez Scotta Sny­dera, a napi­saną przez Sny­dera i Ste­phena Kinga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.