Amerykański Wampir. tom 6

Szó­sty tom zawiera opo­wieść „Długa droga do pie­kła” oraz anto­lo­gię krót­kich histo­rii o Skin­ne­rze Swe­ecie i innych ame­ry­kań­skich wam­pi­rach.
Pewien chło­piec ucieka z sie­ro­cińca, aby odna­leźć w Las Vegas swo­jego ojca. W dro­dze spo­tyka dwoje zako­cha­nych ludzi, któ­rzy chcą wziąć ślub, ale pro­wa­dzi ich tam także potrzeba zdo­by­cia leku na poważną cho­robę. Oka­zuje się, że wszyst­kim boha­te­rom będzie bar­dzo trudno osią­gnąć cele, do któ­rych dążą, kiedy na ich dro­dze pojawi się pewien łowca wam­pi­rów w czar­nej skó­rza­nej kurtce. Podróż do Vegas sta­nie się praw­dziwą drogą do pie­kła…

… Krót­kie opo­wie­ści z anto­lo­gii sta­no­wią prze­gląd histo­rii wam­pi­rów w Nowym Świe­cie – od pierw­szych osad bia­łych przy­by­szów w XVI stu­le­ciu (Zagi­niona kolo­nia) przez XIX-wieczny świat Dzi­kiego Zachodu (Prze­klęte Kan­sas) i tra­per­skiej Kanady (Kana­dyj­ski wam­pir) po Hol­ly­wood wiel­kiego boomu sztuki fil­mo­wej w latach 20. XX stu­le­cia (m.in. Pro­du­cenci). W anto­lo­gii zapre­zen­to­wali swoje komiksy tak znani auto­rzy, jak: Greg Rucka, Jason Aaron czy Fran­ce­sco Fran­ca­villa.
Głów­nymi auto­rami best­sel­le­ro­wej serii są gwiazdy komiksu ame­ry­kań­skiego: sce­na­rzy­sta Scott Sny­der (Bat­man, Detec­tive Comics, Swamp Thing) i rysow­nik Rafael Albu­qu­erque (Blue Beetle, Superman/Batman).

W 229. odcinku pod­ca­stu Radio SK powra­cam do tematu „Ame­ry­kań­skiego Wam­pira”. Dzi­siaj oma­wiam szó­sty, bar­dzo nie­ty­powy tom tej serii. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­śloną przez Scotta Sny­dera, a napi­saną przez Sny­dera i Ste­phena Kinga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.