Amerykański Wampir. tom 5

Kolejny tom popu­lar­nej serii Scotta Sny­dera i Rafa­ela Albu­qu­erque zawiera dwie histo­rie o przy­go­dach wam­pi­rów roz­gry­wa­jące się na tle histo­rii Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Tym razem akcja dzieje się w latach 50. XX wieku.
Trwa zimna wojna. Eme­ry­to­wana łow­czyni wam­pi­rów Feli­cia Book od lat ukrywa się wraz z przy­bra­nym synem, gdy zja­wia się u niej zakrwa­wiony agent Hob­bes. Oka­zuje się, że znik­nęła trumna ze szcze­gól­nie potęż­nym wam­pi­rem. Book i Hob­bes muszą zro­bić wszystko, by potwór nie zdo­łał dotrzeć do swo­jego zamku nad Morzem Czar­nym…

… Tym­cza­sem Pearl Jones po ataku na męża wraca do Hol­ly­wood, gdzie działa tajna siatka wam­pi­rów, pra­gną­cych zabić ich oboje. W despe­ra­cji Pearl zgła­sza się do Wasa­lów Gwiazdy Zaran­nej, ci zaś powie­rzają jej misję odna­le­zie­nia przy­wódcy owej siatki. Przy­dzie­lają też do pomocy swo­jego agenta – Skin­nera Swe­eta.

W 220. odcinku pod­ca­stu Radio SK, z lek­kim opóź­nie­niem choć dzięki napię­temu pla­nowi Egmontu i tak dość szybko powra­cam do tematu „Ame­ry­kań­skiego Wam­pira”. Dzi­siaj oma­wiam piąty tom komiksu, który zamyka pierw­szy roz­dział tego pro­jektu. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­śloną przez Scotta Sny­dera, a napi­saną przez Sny­dera i Ste­phena Kinga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.