Amerykański Wampir. tom 4

W dwóch krwa­wych epi­zo­dach dzie­ją­cych się w róż­nych rejo­nach USA i w zupeł­nie innych cza­sach auto­rzy uka­zują prze­ra­ża­jące obli­cze nie­śmier­tel­nego Skin­nera Swe­eta!
Połu­dniowe Tery­to­rium Nowego Mek­syku, rok 1871. Zanim Skin­ner Sweet stał się naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nym ban­dytą Dzi­kiego Zachodu i zapo­cząt­ko­wał nową rasę ame­ry­kań­skich wam­pi­rów, słu­żył jako żoł­nierz w armii ame­ry­kań­skiej. Już wtedy był rów­nie nie­bez­pieczny i zabój­czy jak potwór, któ­rym się stał.

… Glen­dale w sta­nie Kali­for­nia, rok 1954. Twar­dziel w czar­nej skó­rza­nej kurtce Tra­vis Kidd nie różni się wyglą­dem od innych mło­do­cia­nych bun­tow­ni­ków. Tyle że on nie bun­tuje się bez powodu: zamie­rza tępić wszyst­kie wam­piry w Ame­ryce, póki nie odnaj­dzie tego, który wymor­do­wał mu całą rodzinę. Tra­vis szybko staje się wam­pi­rzym wro­giem publicz­nym numer jeden. Lecz po świe­cie krążą potęż­niejsi i starsi zabójcy niż on.
Łowcy stają się ofia­rami w tej kon­ty­nu­acji wyróż­nio­nej Nagrodą Eisnera sagi autor­stwa Scotta Sny­dera (Bat­man –Try­bu­nał Sów, Bat­man – Mia­sto Sów, Bat­man – Śmierć rodziny, Bat­man – Rok zerowy, Szpon) i rysow­nika Rafa­ela Albu­qu­erque.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.