22.11.63 – pilot serialu

Jake Epping to trzy­dzie­sto­pię­cio­letni nauczy­ciel angiel­skiego w Lis­bon Falls w sta­nie Maine, który dora­bia, pro­wa­dząc kursy przy­go­to­waw­cze do matury zaocz­nej dla doro­słych. Od jed­nego ze swo­ich uczniów, Harry’ego Dun­ninga, dostaje wypra­co­wa­nie – maka­bryczną, wstrzą­sa­jącą opo­wieść w pierw­szej oso­bie o tym, jak pew­nej nocy przed pięć­dzie­się­ciu laty ojciec Harry’ego zatłukł na śmierć jego matkę i braci, a sio­strę pobił tak bar­dzo, że nigdy nie odzy­skała przy­tom­no­ści. Od tego wszystko się zaczyna…

…Wkrótce potem przy­ja­ciel Jake’a, Al, wła­ści­ciel lokal­nego baru, zdra­dza mu tajem­nicę: jego spi­żar­nia jest por­ta­lem do roku 1958. Powie­rza Jake’owi sza­loną – i, co jesz­cze bar­dziej sza­lone, wyko­nalną – misję oca­le­nia Kennedy’ego. Tak oto Jake zaczyna swoje nowe życie jako Geo­rge Amber­son, życie w świe­cie Elvisa i JFK, ame­ry­kań­skich krą­żow­ni­ków szos i wcze­snego rock and rolla, gniew­nego samot­nika nazwi­skiem Lee Harvey Oswalda i Sadie Dun­hill, pięk­nej szkol­nej biblio­te­karki, która zostaje miło­ścią życia Jake’a – życia wbrew wszel­kim nor­mal­nym regu­łom czasu.

W 224. odcinku pod­ca­stu Radio SK, przed pre­mierą dru­giego epi­zodu serialu „11.22.63” oma­wiamy otwar­cie serii. O Pilo­cie mówią: Hubert „Mando Span­dow­ski oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autorNawie­dzo­nego pod­ca­stu na blogu Nekro­po­li­tan.

Warto posłu­chać


16.12.2011 | Radio SK #37. Książka Dal­las ’63  (Mando, Skura)


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.