The Wake Przebudzenie

W sto dwu­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odwie­dza dok­tora Lew­gowda, zna­nego sze­rzej jako Isca, by poroz­ma­wiać o swoim lecze­niu oraz o komik­sie The Wake Prze­bu­dze­nie. By moż­li­wie pre­cy­zyj­nie omó­wić dzieło Scotta Sny­dera, Seana Murphy’ego i Matta Hol­ling­swor­tha Iscu i Szy­mas piją dużo wody, mącą, mie­szają i regu­lar­nie odpły­wają. Co przed­sta­wia okładka komiksu? Dla­czego został podzie­lony na dwie czę­ści? Co łączy główną boha­terkę pierw­szej mini­se­rii z Emmą Wat­son? Dla­czego del­finy sur­fują po śniegu? Skąd przy­cho­dzimy? Dokąd zmie­rzamy? Co skry­wają głę­biny oce­anów? Dla­czego ludzie pła­czą? O tym wszyst­kim oraz o – zapewne – kil­ku­dzie­się­ciu innych temat roz­ma­wiamy w dzi­siej­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście.

Uwaga: do 12:52 Strefa pozba­wiona szcze­gó­łów fabuły
12:52 – 50:09 Strefa recen­zji bez więk­szych spo­ile­rów
50:18 – 1:25:57 Strefa spo­ile­rowa
Recen­zja The Wytches

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.