Splat!FilmFest 3

W sto pięć­dzie­sią­tym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapra­szamy Was na dwu­czę­ściową rela­cję z trze­ciej edy­cji Splat!FilmFest, tj. festi­walu fil­mo­wego hor­roru, który odbył się w Lubli­nie w dniach 15–24 wrze­śnia. W czę­ści A usły­szy­cie, jak Szy­mas oce­nia swój pobyt na festi­walu. Dowie­cie się m.in., które punkty pro­gramu zro­biły na mnie naj­więk­sze wra­że­nie, a które nie speł­niły moich ocze­ki­wań. Wyja­śnię Wam także, w jaki spo­sób Splat! skradł moje serce, a na deser zaofe­ruję Wam dłuż­szą roz­mowę z główną orga­ni­za­torką festi­walu – Moniką Sto­lat. Monika wyja­śni, jak wygląda reali­za­cja tego typu imprezy od kuchni, czy łatwo jest pro­mo­wać wyda­rze­nie zwią­zane z kinem grozy, jak – jako osoba śle­dząca naj­now­sze filmy z całego świata – oce­nia kon­dy­cję hor­roru oraz czego życzy sobie w kon­tek­ście kolej­nych edy­cji Splat!FilmFest.

Część B będzie nato­miast jed­nym wiel­kim audio­lo­giem – rela­cją na żywo zło­żoną z kil­ku­na­stu wsta­wek nagry­wa­nych spon­ta­nicz­nie w trak­cie trwa­nia imprezy. Usły­szy­cie w nich, jak przy­wi­tał mnie Lublin oraz jakie emo­cje wzbu­dzały we mnie oraz w Adria­nie Burzu kolejne punkty festi­wa­lo­wego pro­gramu.

Jeżeli te dwie, trzy godziny nagrań nadal nie zaspo­koją Waszego ape­tytu na rela­cje ze Splat!FilmFest, pole­cam Wam zaj­rzeć na Pełną Salę, gdzie Adrian opu­bli­ko­wał zarówno teks­tową rela­cję pisaną dzień po dniu, jak i nagrany z dystansu pod­cast pod­su­mo­wu­jący całe wyda­rze­nie. Miłej lek­tury, przy­jem­nego odsłu­chu i do zoba­cze­nia… na kolej­nej edy­cji Splat!FilmFest! =)

Wywiad z Moniką Sto­lat: 28:40 – 50:28
Nawie­dzony Pod­cast #152b Splat!FilmFest 3 – na żywo
Pełna Sala: Rela­cja ze Splat!FilmFest 3 – dzień po dniu
Cinema Post Cast #43: Splat!FilmFest 3 – Rela­cja

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.

Monika Stolat

Monika Stolat

http://splatfilmfest.com/

Monika Stolat – dyrektorka i producentka międzynarodowego festiwalu kina grozy Splat!FilmFest, organizatorka cyklicznego przeglądu kina klasy B - Najlepsze z Najgorszych oraz cyklu kina grozy Stranger Films, menedżerka i producentka teatru Scena InVitro, prezeska Fundacji Nowa Aleksandria i menedżerka kultury w Centrum Kultury w Lublinie.