Rok pierwszy

W pięć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas pod­su­mo­wuje pierw­szy rok ist­nie­nia Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu, ser­wu­jąc swoim słu­cha­czom z tej oka­zji prze­ogromne ilo­ści pry­waty, mety, smut­ków, rado­ści, sen­ty­men­tów, aneg­dot,  sta­ty­styk oraz ele­men­tar­nej wie­dzy o życiu i ludz­ko­ści. Z odcinka dowie­cie się m.in.:
– Co zdo­ło­wało Szy­masa w minio­nym tygo­dniu?
– Dla­czego pod­cast jest jak dziecko?
– Co Szy­mas sądzi o używ­kach?
– Który nawie­dzony pod­cast cie­szy się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią?
– Na co komu feed­back i uwagi kry­tyczne?
– Jak Old Weird­man pod­su­mo­wał NSG?
– Jak Mando popsuł lap­topa na kibelku?
– Czego Jerry ocze­kuje od blo­ge­rów?
– Dla­czego Szy­mas nie zazdro­ści Pew­diemu?
– Jak Face­book pozy­cjo­nuje jeże i jogurty?
– W jaki spo­sób nie­któ­rzy słu­cha­cze tra­fili na tego bloga?
– Co czeka nas w kolej­nym roku nada­wa­nia?
To wszystko i wiele, wiele wię­cej… tylko w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście! =)

Kar­piowy Pod­cast o opo­wia­da­niach nomi­no­wa­nych do Nagrody im. Ste­fana Gra­biń­skiego

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.