Rok drugi

W sto szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas poprzez pod­ca­stową metę świę­tuje dru­gie uro­dziny Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu! Przy­go­tuj­cie sobie więc kawa­łek pysz­nego cia­sta, otwórz­cie dobre wino lub szam­pana, usiądź­cie wygod­nie, nałóż­cie słu­chawki na uszy i posłu­chaj­cie, co dobrego/złego/ciekawego wyda­rzyło się w życiu Szy­masa przez ostat­nie dwa­na­ście mie­sięcy oraz jakie są jego plany na kolejny rok obec­no­ści w ete­rze 😉 Z pod­ca­stu dowie­cie się mię­dzy innymi…
– Czy i dla­czego Szy­mas pla­nuje cza­sowe zawie­sze­nie dzia­łal­no­ści pod­ca­ster­skiej?
– Ile par słu­cha­wek udało mu się zepsuć przez ten rok?
– Ilu gości zaszczy­ciło nas tutaj swoją obec­no­ścią?
– Czy można padać na twarz po zale­d­wie dzie­wię­ciu godzi­nach pracy?
– Czy dok­to­rant może doro­bić się na pracy na uczelni?
– Czy kolejne pod­su­mo­wa­nie roku będzie trwało 20 godzin?
– Czy Szy­mas pla­nuje jakieś podej­rzane nagra­nia?
– W jakich oko­licz­no­ściach Shia LaBe­ouf prze­ra­ził dziś Szy­masa?
– …i wiele, wiele wię­cej =)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.