Pełzająca śmierć

W sto czter­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zapra­sza Was na recen­zję „Peł­za­ją­cej śmierci” autor­stwa Toma­sza Siwca, a więc jed­nej z dwóch pre­mie­ro­wych ksią­żek od wydaw­nic­twa Phan­tom Books. Audy­cję roz­po­czy­nają reflek­sja na temat roli, jaką pro­to­pla­sta Phan­tom Books, tj. wydaw­nic­two Phan­tom Press Inter­na­tio­nal ode­grało w Pol­sce w latach dzie­więć­dzie­sią­tych oraz kilka roz­wa­żań dot. tego, czym tak wła­ści­wie jest „kiczo­wata” lite­ra­tura „pul­powa” czy tzw. „groza klasy B”. Następ­nie prze­cho­dzimy do dania głów­nego, czyli do omó­wie­nia sze­ściu tek­stów zawar­tych w zbio­rze opo­wia­dań Toma­sza Siwca. Czym okaże się tytu­łowa „peł­za­jąca śmierć”? Ile tabu można zła­mać w jed­nym opo­wia­da­niu? Ile gwał­tów można opi­sać w sze­ściu opo­wia­da­niach? Czy każdy pedo­fil musi być księ­dzem? A każdy ksiądz pedo­fi­lem? Czy epa­to­wa­nie prze­mocą pozwala przy­mknąć oko na braki warsz­ta­towe? Czy Phan­tom Books zadbało o redak­cję i korektę? I wresz­cie: czy twór­czość Siwca zago­ści na tej samej półce, co powie­ści Ket­chuma lub Lin­dqvi­sta? Posłu­chaj­cie i prze­ko­naj­cie się sami.

UWAGA: Omó­wie­nie książki (a więc strefa 18+) roz­po­czyna się w 17 minu­cie 45 sekun­dzie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.