Nadchodzące horrory cz. 2

W sto pięt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas kon­ty­nu­uje prze­gląd tek­stów kul­tury w kon­wen­cji hor­roru, które praw­do­po­dob­nie ukażą się w 2017 roku. Po krót­kim wstę­pie, będą­cym uzu­peł­nie­niem ubie­gło­ty­go­dnio­wych roz­wa­żań o lite­ra­tu­rze i grach, prze­cho­dzi do fil­mów i krótko pre­zen­tuje bli­sko czter­dzie­ści tytu­łów, które w ciągu następ­nych dwu­na­stu mie­sięcy powinny tra­fić na ekrany kin i tele­wi­zo­rów. Na co warto cze­kać? Które zwia­stuny zdra­dzają zbyt wiele? Które znie­chę­cają do ewen­tu­al­nego seansu? Czym jest „spre­emake”? Co łączy „Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya” z Dario Argento? O tym wszyst­kim usły­szy­cie w dzi­siej­szej audy­cji.

Blogi, o któ­rych wspo­mi­nam w pod­ca­ście:
Hor­ror Buffy
Hor­ror Fore­ver

Tematy, które poru­szam w pod­ca­ście:
Wydaw­nic­two Vide­ograf
Prey
Vam­pyr

Filmy (od 12:40):
Autop­sja Jane Doe
Zom­bie Express (Train to Busan)
Split
Resi­dent Evil: Ostatni roz­dział
Resi­dent Evil: Ven­detta
Rings
Lekar­stwo na życie
Kong: Wyspa czaszki
Obcy: Prze­mie­rze
Mumia
Don’t Knock Twice
Anna­belle 2
To
Fla­tli­ners
Pią­tek trzy­na­stego
Nazna­czony 4
Piła: Dzie­dzic­two
Clo­ver­field 2017
The Lod­gers
Odgłosy (Suspi­ria)
Get Out
Scream: A New Begin­ning
Hal­lo­ween: The Night Evil Died
XX
Rock Paper Dead
Escape Room
But Deli­ver Us From Evil
Death House
Mom and Dead
Ghost House
Close Calls
Hybri­sto­phi­lia
Alice: The Hatred
Re-Ani­ma­tor: Evo­lu­tion
I know what you did last sum­mer
World War Z 2
Before the Mask: The Return of Leslie Ver­non
Cage Dive
Ami­ty­ville
Chucky 7
W górach sza­leń­stwa
Leather­face
Sasqu­atch vs Yeti
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.