Nadchodzące horrory cz. 1

W sto czter­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas przy­go­to­wał  dla Was prze­gląd ksią­żek, komik­sów oraz gier elek­tro­nicz­nych, któ­rych pre­mie­ra praw­do­po­dob­nie przy­pad­nie na rok 2017. Na któ­rą powieść naj­bar­dziej cze­kam? Któ­re gry przy­cią­gnę­ły moją uwa­gę? Jakie komik­sy na pew­no nabę­dę w nad­cho­dzą­cym roku? Chce­cie wie­dzieć? To posłu­chaj­cie…

Tek­sty kul­tu­ry, o któ­rych wspo­mi­nam w pod­ca­ście:
4:35 Książ­ki
Joe Hill: Stra­żak
Phan­tom Book:
– Nie­na­sy­co­ny Łuka­sza Radec­kie­go
– Peł­za­ją­ca śmierć Toma­sza Siw­ca
Dom Hor­ro­ru: ???
Biblio­te­ka Gro­zy wydaw­nic­twa C&T:
W.H. Hodg­son — Sza­lu­py „Glen Car­rig”
Marion Craw­ford — Wędru­ją­ce duchy
J.S. Le Fanu – Opo­wie­ści z teki pasto­ra Pur­cel­la (7 opo­wia­dań)
Arthur Conan Doy­le — Igra­nie ze stra­chem (8 opo­wia­dań)
Arthur Conan Doy­le — Tajem­ni­ca Clom­ber (powieść)
W.W. Jacobs — Mał­pia łap­ka (8 opo­wia­dań)
Ver­non Lee — Nawie­dze­nia
Zysk i Ska: ???
Vesper: ???
MAG: ??? Cli­ve Bar­ker? Richard Mathe­son?
13:30: Komik­sy
EGMONT: Ame­ry­kań­ski Wam­pir
MUCHA:
– Hrab­stwo Har­row
– Out­cast
– Vyt­ches
14:18 Gry elek­tro­nicz­ne
Pro­duk­cje typo­wo pod VR:
– Until Dawn: Rush of Blo­od
– OVERKILL’s The Wal­king Dead
What Rema­ins of Edith Finch
P.A.M.E.L.A.
Sys­tem Shock (Rema­ke)
Dead Island 2
Days Gone (eks­lu­zyw­nie na PS4)
We Hap­py Few
Fri­day The 13th: The Game
Tan­giers
The Hum Uni­ver­se:
– The Hum: Abduc­tions
– The Hum Game
– The alien Inva­sion Simu­la­tor
SCORN
AGONY
Resi­dent Evil 7 (BIOHAZARD 7)
Resi­dent Evil 2 Rema­ke
Outlast 2
Visa­ge
Alli­son Road
Routi­ne
Per­cep­tion
The Works of Mer­cy (pol­skie stu­dio: Pen­tac­le)
Get Even (pol­skie stu­dio: The Farm 51)
Obse­rver (pol­skie stu­dio: Blo­ober)
DARQ
Day­ma­re 1998
Hel­lo Neigh­bor
Left 4 Dead 3
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.