Krótki metraż cz. 2: Drew Daywalt

W sto jede­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas powraca do tematu dostęp­nych w sieci hor­ro­rów krót­ko­me­tra­żo­wych. Po ostat­niej recen­zji doko­nań kolek­tywu FEWDIO prze­cho­dzimy do pro­duk­cji spod znaku DAYWALT Fear Fac­tory. Które pro­duk­cje naj­bar­dziej prze­ra­ziły Szy­masa? Co skrywa pokój numer 19? Czym jest złe cia­steczko? Czy potwór mieszka pod łóż­kiem czy w lodówce? Tego wszyst­kiego dowie­cie się w trak­cie odsłu­chu. Oraz w cza­sie seansu.

Shorty, o któ­rych wspo­mi­nam w pod­ca­ście:
1. Fridge Mon­ster
2. Jud­ged
3. Suicide Girl
4. There’s No Such Thing…
5. Din­ner Date
6. Jack
7. Five Minu­tes Ear­lier
8. Ghost footage I cap­tu­red on the Haun­ted Queen Mary
9. Dop­pel­gan­ger
10. The Kin­dred
11. The Bad Cookie
12. New Toy
13. The Clo­set
14. Room 19
15. The Many Doors of Albert Whale
16. SpoonPod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.