Krampus

W sześć­dzie­sią­tym pierw­szym odcinku Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu Jerry i Szy­mas oma­wiają Kram­pusa (2015), czyli naj­now­sze dzieło Micha­ela Dougherty’ego. Naj­pierw przez 17 minut opo­wia­dają o swo­ich ocze­ki­wa­niach wzglę­dem filmu oraz realiach, w jakich go obej­rzeli, a następ­nie przez bli­sko godzinę ana­li­zują szcze­gó­łowo wszyst­kie jego ele­menty: od kry­ty­ku­ją­cej kon­sump­cjo­nizm sceny otwar­cia, poprzez budowę szczęki klauna z pudełka, aż po moż­liwe inter­pre­ta­cje finału.

UWAGA! Strefa spo­ile­rowa: 57:48 – 1:22:00

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.