Horrory wielkanocne 2

W sto dwu­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jerry, Szy­mas oraz naj­więk­szy eks­pert od spraw hor­ro­rów świą­tecz­nych w naszym uni­wer­sum, tj. Mando posta­no­wili omó­wić dla Was – zgod­nie z zapo­cząt­ko­waną rok wcze­śniej tra­dy­cją – dwa hor­rory „wiel­ka­nocne” „z wyż­szej półki”. Eks­pert zapro­po­no­wał seans fil­mów Bunny The Kil­ler Thing (2015) oraz The Bun­ny­man 2 (The Bun­ny­man Resur­rec­tion / The Bun­ny­man Mas­sa­cre, 2014). Jak bar­dzo bolało? Jak wielką krzywdę zro­bi­li­śmy sobie, aby umi­lić(?) Wam święta? Który z wymie­nio­nych fil­mów to „dzieło Kubricka”, a który jest hor­ro­rową Casa­blancą? Co jest – zda­niem Jerry’ego – naj­gor­szym fil­mem wszech­cza­sów? Tego wszyst­kiego dowie­cie się z dzi­siej­szego, „świą­tecz­nego” Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu. Miłego słu­cha­nia!

 Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!
Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.