Hausu

W sto czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas podej­muje się próby recen­zji japoń­skiego hor­roru Hausu z 1977 roku. To nie­zwy­kłe dzieło Nobu­hiko Ôbay­ashiego naj­pro­ściej zde­fi­nio­wać jako sur­re­ali­styczny i gro­te­skowy art house hor­ror pełen maka­bry i slap­sticku. Na pierw­szy rzut oka przy­po­mina nar­ko­ty­kowy trip z ele­men­tami grozy, przy bliż­szej ana­li­zie zamie­nia się w fil­mową meta­forę non­sensu kata­strofy w Hiro­shi­mie. Co dostrzegł w nim Szy­mas? Co go urze­kło, a co zasko­czyło? Dla­czego Mando i Jerry nie wystą­pili w tym epi­zo­dzie? Jak bar­dzo da się udziw­nić spo­sób krę­ce­nia filmu? Kim jest Śnie­ży­nek? Czy Szy­mas przyj­muje nar­ko­tyki? Gdzie leżą gra­nice gro­te­ski i absurdu? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­cie, odsłu­chu­jąc naj­now­szy Nawie­dzony Pod­cast.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.