Groza dla dzieci cz. 2

W sto trzy­dzie­stym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Bogu­sia i Szy­mas kon­ty­nu­ują nie­koń­czącą się opo­wieść o lite­rac­kiej gro­zie dla dzieci. W tym tygo­dniu Szy­mas usuwa się w cień, tj. ogra­ni­cza się dmu­cha­nia w mikro­fon, śmie­chu i oka­zjo­nal­nego dopy­ty­wa­nia o różne rze­czy, zaś Bogu­sia doko­nuje prze­glądu bli­sko dwu­dzie­stu pol­skich i zagra­nicz­nych publi­ka­cji dla naj­młod­szych, któ­rych listę znaj­dzie­cie poni­żej. W koń­co­wej czę­ści nagra­nia usły­szy­cie także ponad dzie­sięć minut blo­oper­sów. Mamy nadzieję, że zro­bi­li­śmy Wam dzień… dziecka. I nie tylko 🙂

Kora­lina, Księga cmen­tarna, Wilki w ścia­nach (Neil Gaiman)
Seria: Opo­wie­ści grozy (Chris Prie­stley)
Wiedźmy (Roald Dahl)
Seria: Licho­tek Stubbs (Ian Ogi­lvy)
Sie­dem minut po pół­nocy (Patrick Ness, Sio­bhan Dowd)
Seria: Wam­pi­rek (Angela Som­mer-Boden­burg)

Seria: Pacy­nek (Guy Bass)
Seria: Gustaw Gloom (Adam-Troy Castro)
Seria: Nelly Rapp upiorna agentka (Karl Mar­tin Wid­mark)
Try­lo­gia: Szklane dzieci (Kri­stina Ohls­son)
Demo­niczna den­tystka (David Wal­liams)

Za nie­bie­skimi drzwiami (Mar­cin Szczy­giel­ski)
Stra­cho­po­lis (Dorota Wie­czo­rek)

Seria: Kazio (Iwona Czar­kow­ska)
Duch sta­rej kamie­nicy (Anna Oni­chi­mow­ska)
Stra­szyć nie jest łatwo (Mar­cin Pałasz)

Straszne opo­wie­ści (Jose Moran)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.