Groza dla dzieci cz. 1

W sto trzy­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście, z oka­zji zbli­ża­ją­cego się dnia dziecka, Bogu­sia i Szy­mas zapre­zen­tują Wam pierw­szą część dwu­od­cin­ko­wej audy­cji, któ­rej tema­tem będzie lite­racka groza dla dzieci. W tym tygo­dniu poroz­ma­wiamy o tym, co sami czy­ta­li­śmy lub oglą­da­li­śmy za młodu oraz jakie wspo­mnie­nia się z tym wiążą. Dowie­cie się, kto bał się Mumin­ków, a kto Przy­gód weso­łego dia­bła. Czy warto wró­cić do Przy­gód trzech detek­ty­wów? Co łączy Dyla Sowi­zdrzała i Tych okrut­nych Egip­cjan? Jaka była pierw­sza książka kupiona na wyraźne życze­nie Szy­masa? Czy jelita Ozy­rysa są nie­na­ru­szone? Kto miał zajawkę na Godzillę? Kto na Armię ciem­no­ści? Usły­szy­cie także luźne reflek­sje na temat naszych doświad­czeń zwią­za­nych z recep­cją lite­rac­kiego hor­roru dla naj­młod­szych, a w final­nej czę­ści pod­ca­stu Bogu­sia zapre­zen­tuje Wam kilka cie­ka­wych książ­ko­wych pozy­cji obraz­ko­wych, tj.:
Igna­tek szuka przy­ja­ciela (Paweł Paw­lak)
O duchu, który się bał (Sanna Töringe, Kri­stina Dig­man)
Nocne przy­gody duszka (praca zbio­rowa)
Seria: Jak poko­nać… ? Stra­chy na lachy (Cathe­rine Leblanc, Roland Gar­ri­gue)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.