Dead Island

W sto trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Rafał „Bad Wolf, Mhm” Wroń­ski oraz Szy­mon „Szy­mas” Cie­ślin­ski tra­fiają na Banoi. Na opa­no­waną przez zom­bie, raj­ską wyspę, gdzie wyma­rzone waka­cje zamie­niają się w bru­talną walkę o prze­trwa­nie. Zamknięci w domku pla­żo­wym pró­bu­jemy uru­cho­mić sta­cję radiową oraz – korzy­sta­jąc z chwili spo­koju w zna­le­zio­nym wła­śnie schro­nie – recen­zu­jemy dla Was dwie gry: Dead Island (2011) oraz Dead Island Rip­tide (2013). Ile razy Bad Wolf i Szy­mas prze­cho­dzili pierw­szy roz­dział gry? Jak dzieło Techlandu spraw­dza się w 2017 roku? Czy odci­na­nie i łama­nie koń­czyn nie­umar­łych miesz­kań­ców Banoi nadal bawi? Czy Bad Wolf ura­to­wałby Szy­masa w cza­sie apo­ka­lipsy?  Co łączy Szy­masa i Benny’ego Hilla? Jak bar­dzo rasi­stow­skie potra­fią być blo­opersy? Tego i wiele wię­cej dowie­cie się z bodajże naj­spo­koj­niej­szego Nawie­dzo­nego Pod­ca­stu w naj­now­szej histo­rii Banoi i Papui Nowej Gwi­nei.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...