Czas podsumowań 2016 cz. 3

W sto dwu­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście kon­ty­nu­ują prze­ogromne pod­su­mo­wa­nie roku 2016, w ramach któ­rego zachwa­lają lub kry­ty­kują tek­sty kul­tury oraz zja­wi­ska zwią­zane z sze­roko pojętą grozą. Szu­ka­cie dobrego serialu, filmu czy komiksu? A może cie­ka­wej gry fabu­lar­nej lub kom­pu­te­ro­wej? Woli­cie książki? Plan­szów­ski? A może inte­re­sują Was kon­wenty lub kon­fe­ren­cje naukowe? Cza­so­pi­sma? Teatr? Spo­koj­nie, w tym odcinku każdy znaj­dzie coś dla sie­bie 🙂

Hubert „Mando” Span­dow­ski 6:31 – 27:37
+ Obec­ność 2 (2016)
+ The VVitch (2016)
+ Hush (2016)
+ Phan­tasm: Rava­ger (2016)
- Komórka (2016)
+/- Las samo­bój­ców (2016)
+/- Zanim zga­sną świa­tła (2016)
+/- I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016)
+/- Scream MTV (S02)
+ Z-Nation (pilot S03)
+ Scream Queens (S02)
- The Wal­king Dead (S07)
- Fear The Wal­king Dead (S02)
+ Ash vs Evil Dead (S02)
+ Ame­ry­kań­ski Wam­pir (tomy 1–7)
+ Locke & Key (całość)
+ Hrab­stwo Har­row (tom 1)
? Out­cast (tom 1)
?+ Ostatni pią­tek (gra plan­szowa)

Mag­da­lena Paluch 28:36 – 50:28
Światy grozy 2
Polcon 2016 (Karo­lina Kacz­kow­ska)
+ Hor­ror Day 2016
+ Kfa­son 2016
+ Kostuszka Carli Mori
+ Zombie.pl Łuka­sza Radec­kiego i Roberta Cichow­lasa
+ City 3 (anto­lo­gia wyd. Forma)
+ Bez znie­czu­le­nia Juliu­sza Woj­cie­cho­wi­cza
+ Bez stra­chu. Jak umiera czło­wiek Mag­da­leny Riga­monti oraz Adama Ragiela
+ Oko­Lica Stra­chu
 The VVitch (2016)
Zom­bie Express (Train to Busan 2016)
+ Under the Sha­dow (2016)
+ Egzor­cy­sta (S01)
+ Salem (S03)

Jacek Brze­zow­ski 50:52 – 1:23:38
+ Call of Cthulhu 7th edi­tion
+ Delta Green
+ Kult (nie­wy­dane wzno­wie­nie)
+ Lay­ers of Fear
+ Black Mir­ror (S01-S03)
+ Mistrzo­wie hor­roru (Masters of Hor­ror S01-S02
+ Sam Strach (Fear Itself)
+ Po tam­tej stro­nie (The Outer Limits)
+ Strefa mroku (The Twi­li­ght Zone)
+ Inside No. 9
+ Stran­ger Things (S01)
+ True Detec­tive (S01)
-/+ True Detec­tive (S02)
- Blair Witch (2016)
Blair Witch Pro­ject (1999)
+ Uzu­maki Jun­jiego Ito
+ Uzu­maki (2000)

Seba­stian „Burial” Kubań­czyk 1:24:03 – 1:48:51
Green Room (2015)
Bone Toma­hawk (2015)
The VVitch (2016)
Clo­ver­field Lane 10 (2016)
Nie oddy­chaj (Don’t Bre­athe 2016)
Obec­ność 2 (2016)
Hush (2016)
Zom­bie Express (Train to Busan 2016)
Autop­sja Jane Doe (2016)
Stran­ger Things (S01)
Ash vs Evil Dead (S02)
Bra­in­Dead (S01)
Bates Motel (S04)
+ 22.11.63 (2016)
- Pre­acher (S01)
- Out­cast: Opę­ta­nie (S01)
+ Damien (S01)
+ Egzor­cy­sta (S01)
- Out­cast (tom 1)
+ Hrab­stwo Har­row (tom 1)
Locke & Key (całość)
+ Oko­Lica Stra­chu, Histe­ria, Brama
+ Nie ma wędrowca Woj­cie­cha Guni
+ Wypuść mnie pro­szę Edwarda Lee
+ Przy­szła na Sar­nath zagłada. Opo­wie­ści nie­sa­mo­wite i fan­ta­styczne Love­cra­fta
+ Zgroza w Dun­wich i inne prze­ra­ża­jące opo­wie­ści Love­cra­fta
Opo­wie­ści miło­sne, śmier­telne i tajem­ni­cze Edgara Allana Poego
+ Kolek­cja: Mistrz grozy – Dolo­res Cla­iborne, To, Kra­ina wiecz­nego szczę­ścia, Łowca snów, Lśnie­nie i Mia­steczko Salem (DVD) oraz Mia­steczko Salem, To (BR)
+ Słu­cho­wi­sko Lśnie­nie od Audio­teki
+ Zapo­wie­dzi ekra­ni­za­cji Mrocz­nej wieży i To

Woj­ciech Gunia 1:49:13 – 2:14:18
Dom z liści Marka Z. Danie­lew­skiego
Na opak Oli­vera Onionsa
+ The Night Land  Wil­liama Hope’a Hodg­sona
+ Oko­Lica Stra­chu
+ Maga­zyn Histe­ria
+ Kfa­son 2016 (Magda Paluch)
- Ple­bi­scyty inter­ne­towe
- Nagroda im. Ste­fana Gra­biń­skiego
- Nad­mierna obec­ność nazwisk pokroju Master­tona, Smi­tha czy Kinga w kon­tek­ście inter­ne­to­wego dys­kursu lite­rac­kiej grozy, igno­ro­wa­nie twór­ców bar­dziej ambit­nych
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
+ Kosz­tuszka Carli Mori

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Jacek Brzezowski

Jacek Brzezowski

http://tchnieniegrozy.pl

Twórca jednego z najstarszych polskich podcastów, który w ramach Tchnienia Grozy od blisko 10 lat serwuje nam audio interpretacje różnorodnych opowiadań grozy.

Wojciech Gunia

Wojciech Gunia

http://labiryntzlisci.blogspot.com/

Absolwent Wydziału Polonistyki UJ. Debiutował w 2014 roku zbiorem opowiadań "Powrót", uznanym przez wielu czytelników i krytykę za jedną z najoryginalniejszych i najlepszych książek polskiej grozy ostatnich lat. W swej twórczości unika rekwizytów typowych dla współczesnego horroru, skupiając się na sugestywnym odmalowaniu psychiki bohaterów, udręczonych bezsilnością wobec świata - niezrozumiałego, absurdalnego, przepełnionego okrucieństwem i obciążonego przemijalnością.