Czas podsumowań 2016 cz. 2

W sto dwu­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście kon­ty­nu­ują prze­gląd naj­cie­kaw­szych zja­wisk i tek­stów kul­tury zwią­za­nych z hor­ro­rem A.D. 2016. Pole­camy książki, filmy, seriale, plan­szówki oraz imprezy i kon­wenty, które warto znać oraz odra­dzamy te rze­czy, które lepiej omi­jać sze­ro­kim łukiem. Jeżeli chce­cie mieć pew­ność, że nie omi­nęło Was nic cie­ka­wego z ubie­głego roku, bądź­cie na bie­żąco z Cza­sem pod­su­mo­wań!

Krzysz­tof „Kor­sarz” Biliń­ski 8:21 – 26:47
+ Światy grozy 2
+ Polcon 2016 (Karo­lina Kacz­kow­ska)
+ Kfa­son 2016 (Mag­da­lena Paluch)
+ Hor­ror Day 2016
+ Coper­ni­con 2016
+ Wydaw­nic­two Black Antlers Press
Toż­sa­mość katop­tryczna w nowe­li­styce Ste­fana Gra­biń­skiego Krzysz­tofa Grud­nika
Okul­tyzm i nowo­cze­sność. Stu­dium lite­ra­tu­ro­znaw­cze Krzysz­tofa Grud­nika
+ Oko­Lica Stra­chu
+ Zombie.pl Łuka­sza Radec­kiego i Roberta Cichow­lasa
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
+ Ciemna strona księ­życa Grze­go­rza Gajka
+ Kosz­tuszka Carli Mori
+ Nie ma wędrowca Woj­cie­cha Guni
+ Mroczna mate­ria Blake’a Cro­ucha

Piotr Boro­wiec 27:07 – 51:38
- Mia­steczko Roberta Cichow­lasa i Łuka­sza Radec­kiego
+/- Nad­przy­ro­dzone Ambroce’a Bierce’a
- W górach sza­leń­stwa i inne opo­wie­ści HPLa
+ Zapo­wiedź Nie­na­zwa­nego HPLa w Biblio­tece Grozy
+ Golem Gustava Mey­rinka
+ W ciem­nym zwier­cia­dle Jose­pha She­ri­dana Le Fanu
+ Nie ma wędrowca Woj­cie­cha Guni
+ Przy­szła na Sar­nath zagłada. Opo­wie­ści nie­sa­mo­wite HPLa
+ Na opak Oli­vera Onionsa
+ Maga­zyn Histe­ria
+ Oko­Lica Stra­chu
+ Prze­mek Kar­bow­ski
+ Dag­mara Adwen­tow­ska
+ Piotr Bor­lik
+ Agnieszka Kwiat­kow­ska
+ The VVitch (2016)
+ Autop­sja Jane Doe (2016)
+ South­bo­und (2016)
+ I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016)
- The Wal­king Dead S07
- Penny Dre­ad­ful S03
+ Bates Motel S04
+ Głowa pełna duchów Paula Trem­blaya
+ Pustki Andrew Micha­ela Hur­leya
+ Dom z liści Marka Z. Danie­lew­skiego

Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski 51:58 – 1:16:01
+ The Boy (2016)
+ Na gra­nicy (2016)
+ Bone Toma­hawk (2015)
+ Nie­na­wistna ósemka (2016)
- Kto tam? (Knock, Knock 2015)
- Gęsia skórka (Goose­bumps 2015)
- Piąta fala (2016)
+ Clo­ver­field Lane 10 (2016)
The VVitch (2016)
-/+ Zanim się obu­dzę (Before I Wake 2016)
+ Obec­ność 2 (2016)
- Anna­belle (2014)
- Komórka (2016)
+ Holi­days (2016)
+ Oso­bliwy dom Pani Pere­grine (2016)
- Ghos­bu­sters (2016)
-/+ Nie oddy­chaj (Don’t Bre­athe 2016)
- Nim zga­sną świa­tła (Lights Out 2016)

Łukasz „Żar­łok” Skura 1:16:22 – 1:46:19
- Żółta her­bata z eherbata.pl
Clo­ver­field Lane 10 (2016)
Zapro­sze­nie (Invi­ta­tion 2015)
Dar (The Gift 2015)
Nie oddy­chaj (Don’t Bre­athe 2016)
Mar­twe zło (2013)
Stran­ger Things (S01 2016)
Mid­ni­ght Spe­cial (2016)
Mud (2012)
Take Shel­ter (2011)
+ Ami­cus Pro­duc­tions
Strefa mroku (np. Five Cha­rac­ters in Sear­ching of an Exit)
+ Strefa mroku Pod­cast
+ Biblio­teka Grozy (Arthur Conan Doyle, Edward Fre­de­ric Ben­son, Woj­ciech Gunia)
Bazar złych snów Ste­phena Kinga
Posia­dłość sza­leństwa (edy­cja 2016)
Mr. Jack (wzno­wie­nie)


Tomasz „Isc” Lew­gowd 1:46:53 – 2:12:34
- Las samo­bój­ców (2016)
- Pit­bul. Nowe porządki (2016)
- Dzień nie­pod­le­gło­ści 2 (2016)
+ Clo­ver­field Lane 10 (2016)
+ Hush (2016)
+ Zom­bie Express (Train to Busan 2016)
+ Lament (The Wailing 2016)
+ 183 metry stra­chu (Shal­lows 2016)
+ Równi goście (Nice Guys 2016)
- Piąta fala (2016)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Krzysztof

Krzysztof "Korsarz" Biliński

Urodzony w 1978 roku w Nowej Rudzie miłośnik horroru i science-fiction. Twórca, muzyk i autor tekstów w projekcie KORSARZ. Redaktor techniczny i autor artykułów w kwartalniku „OkoLica Strachu” poświęconym literaturze grozy. Dziennikarz muzyczny współpracujący dawniej z magazynem „Atmospheric” a obecnie piszący dla „Oldschool Metal Maniac”. Zajmuje się fotografią, filmem, muzyką i masteringiem cyfrowym dźwięku. Kompozytor soundtracku do gry komputerowej „Hostile Dimension”. Reżyser krótkometrażowego „Ja cię kocham, a ty kpisz” będącego połączeniem humoreski oraz horroru. Jako poeta ma na swoim koncie zbiory „Legenda Utracona” (1997), „Czarne Róże Melancholii” (1997) oraz „Sympozjon przedśmiertne – Apogeum Nocy” (2004). W latach 2006 – 2011 prowadził audycję radiową „Misterium Dźwięku i Słowa” najpierw na antenie Radia Bez Kitu, a następnie Radia Panteon. Obecnie powrócił do działalności radiowej i na antenie Radia Panteon tworzy audycję „Misterium Grozy” poświęconą literaturze fantastycznej.

Piotr Borowiec

Piotr Borowiec

Studiował prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ojciec Alicji i Julii, fan klasycznej literatury grozy i muzyki rockowej. Jest stałym współpracownikiem bloga Okiem na Horror, na którym, w 2014 roku w konkursie Horror na Debiut, jego opowiadanie Czwarte użycie noża zajęło II miejsce. Swoje teksty publikował w magazynach Krypta, Histeria, Grabarz Polski oraz na Szortalu. Jest autorem zbioru "Wszystkie białe damy" i twórcą fanpage'a Klasyczna Literatura Grozy

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Tomasz Lewgowd

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.