Antywalentynkowa noc grozy cz. 1: Latarka w Multikinie, placki i Lekarstwo na życie

W sto dwu­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas udaje się w Alpy Szwaj­car­skie, by w poło­żo­nym tam sana­to­rium poroz­ma­wiać z Isciem, na miej­scu spo­tyka jed­nak Bad Wolfa, który pro­po­nuje mu nagra­nie o Anty­wa­len­tyn­ko­wej nocy grozy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Ene­mef w Mul­ti­ki­nie. W pierw­szej fazie tera… tj. roz­mowy dys­ku­tu­jemy o spe­cy­fice pierw­szego w tym roku noc­nego mara­tonu hor­ro­rów, zaś w dru­giej szcze­gó­łowo oma­wiamy pre­mie­rowe Lekar­stwo na życie. Jak mocno iry­to­wały nas latarki? O co cho­dzi z plac­kami? Czy Szy­mas odna­lazł logikę w fil­mie Ver­bin­skiego? Jak Bad Wolf nazywa wita­miny z nie­bie­skiej bute­leczki? Czy wresz­cie tera… tj. roz­mowa się udała? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia pozna­cie już w dzi­siej­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście.

UWAGA! Spo­ilery do filmu Lekar­stwo na życie: 44:48 – 1:26:07

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blogu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...