Jak zupełnie zniknąć

Audy­cja Zku­ry powra­ca po dłu­giej pżer­wie na tysią­ce śmie­cio­wych kalo­rii! Co jest tema­tem prze­wod­nim audy­cji? Jak zawsze – muzycz­ne ADHD pro­wa­dzą­ce­go! Któ­ry wycho­dzi od luź­ne­go prze­my­śle­nia z pio­sen­ki Radio­he­ad „Jak zupeł­nie znik­nąć”. To muzycz­na podróż przez gatun­ki muzycz­ne, skraj­ne emo­cje, paste­lo­we kolo­ry, oraz miej­sca, któ­re poja­wia­ją się w wyobraź­ni słu­cha­jąc muzyki.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Mer­le

    Świet­nie się słu­cha­ło tego pod­ca­stu, ma na praw­dę faj­ny kli­mat. Mi uda­ło się znik­nąć w piąt­ko­wy wie­czór przy tej muzy­ce ;). Cze­kam na więcej!

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608754 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996