Do you realize Space Oddity?

Naj­now­szy odci­nek muzycz­nej Audy­cji Zku­ry to rzecz dość nie­ty­po­wa. Żar­łok bie­rze na warsz­tat pio­sen­kę, bar­dzo przez sie­bie lubia­ne­go zespo­łu, Fla­ming Lips zaty­tu­ło­wa­ną „Do you reali­ze?”. Gra, śpie­wa, inter­pre­tu­je i pro­wa­dzi ana­li­zę porów­naw­czą pomię­dzy tą pio­sen­ką, a jed­nym z kla­sycz­nych utwo­rów Davi­da Bowie, czy­li „Spa­ce Oddi­ty”. Zaintrygowani?

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Żar­łok Tv

    Nale­ży dodać że słu­cha­cie na wła­sną odpo­wie­dzial­ność, gdyż śla­do­we ilo­ści śpie­wu pro­wa­dzą­ce­go mogą gro­zić pro­ble­ma­mi z bezsennością.

    • Jakub Szczot­ka

      Fakt, to było nie­co­dzien­ne dozna­nie ;). Tym­niem­niej słu­cha­ło się jak zawsze przyjemnie.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608888 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996