Żyć w rodzinie i przetrwać

Żar­łok powra­ca z kolej­ną Audy­cją Zku­ry i to powra­ca w wiel­kim sty­lu, ser­wu­jąc odci­nek jaki lubi­cie naj­bar­dziej – pełen dygre­sji i inte­re­su­ją­cych prze­ryw­ni­ków. A o czym posłu­cha­cie w pod­ca­ście? Po pierw­sze Sku­ra zre­cen­zu­je książ­kę Joh­na Cleese’a i Robi­na Skyn­ne­ra „Żyć w rodzi­nie prze­trwać”. Dowie­cie się cóż to za dzie­ło, co Cle­ese ma wspól­ne­go z psy­cho­lo­gią oraz czy fani Mon­ty Pytho­na powin­ni się­gnąć po tę pozy­cję, czy może jed­nak omi­jać ją sze­ro­kim łukiem. Po dru­gie będzie­cie mogli posłu­chać o pla­nach Żar­ło­ka doty­czą­cych jego obec­no­ści na Patro­ni­te. I to bar­dzo o cie­ka­wych pla­nach. War­to posłu­chać, aby wie­dzieć co nas cze­ka i wes­przeć Radio Żar­łok, zanim to będzie modne!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Seba­stian Pasich

  Może pod­ka­sto­wicz? 🙂

  • Żar­łok Tv

   Pod­ca­sta­ker ! [z ang.]

   • Seba­stian Pasich

    To ewo­lu­cyj­nie może: pod­ca­stal­ker. Cho­ciaż pod­ka­sto­bior­ca też w sumie zacnie 🙂

 • Maciej Soin­ski

  Poczy­taj jak legal­nie robić kon­kur­sy, bo to gene­ral­nie skom­pli­ko­wa­ny temat i łatwo pod­le­gać usta­wie o grach hazar­do­wych. Wg mnie war­to też prze­my­śleć czy nagro­da przy­go­to­wa­nia mate­ria­łu fil­mo­we­go mogła­by zawa­żyć na decy­zji czy zostać two­im patro­nem. Wg mnie jeże­li ktoś zde­cy­du­je zostać two­im patro­nem to nie z powo­du nagro­dy, więc szko­da two­jej roboty.

  • Żar­łok Tv

   Osz kur­cze , zapo­mnia­łem w jakim kra­ju żremy.
   https://www.lenartinteractive.pl/zorganizowac-legalny-konkurs-facebooku/
   Ale z tego co czy­tam tutaj:
   Poda­tek 10%od nagro­dy rze­czo­wej 😀 Ale dzia­łal­ność arty­stycz­na jest zwolniona.
   Moim dru­gim pomy­słem było loso­wa­nie CIASTECZEK upie­czo­nych przez Żar­ło­ka. i widzę że nie moż­na loso­wa­nia robić bo to trze­ba zgła­szać. Wystar­czy więc WYBIERAĆ tego kto da naj­ciek­szaw­syz komen­tarz – i będzie git.

   Jed­nak cie­ka­wi mnie dla­cze­go uwa­żasz że ktoś kto wes­prze żar­łokTV to nie bedzie zain­te­re­sow­nay nagro­dą? A czym ktoś taki może być zain­te­re­so­wa­ny Two­im zda­niem? No bo audy­cja (dostep do forum/emaila z lin­kiem do audy­cy­ji) też jest jakąś for­mą nagrody/wymiany/barteru/zakupu może nawet audy­cy­ji. Zobacz na te kon­ta na patro­ni­te gdzie ludzie nie dają nic w zamian – „wes­przyj mnie sko­ro lubisz moją twór­czość” – one mają mniej­sze wspar­cie niż te któ­re są jasną, dobrze skon­stru­owa­ną ofer­tą. Zobacz na czo­low­ke Patro – Michal Bania­ka np .
   Upie­cze­nie fir­mo­wych cia­ste­czek owsia­nych Zarlo­ka w sumie wyj­dzie szyb­ciej niz kre­ce­nie tego fil­mu [taki fil­mik moze zajac i do 3 dni robo­ty] A cia­stecz­ka [jako oczy­wi­scie KOLEKCJONERSKI ITEM byly by faj­ná opcjá]. Tym bar­dziej ze ja o tych ciast­kach gadam chy­ba od poczat­ku jak pod­ka­sty nagry­wam [ze owsia­ne co sobie sam zro­bie to moje ulu­bio­ne ciastka].

   jestem cie­kaw co uwa­zasz DLACZEGO I PO CO KTOS WESPRZE dane­go tworce? :()

   • Maciej Soin­ski

    Myślę, że powo­dów zosta­nia patro­nem może być wie­le. Np zosta­ję patro­nem dane­go twór­cy bo:
    – bar­dzo go lubię jako człowieka,
    – podzi­wiam go,
    – wie­rzę w ideę jaka mu przyświeca,
    – lubię pro­jekt, któ­ry tworzy,
    – jest dla mnie mentorem,
    – jest mi go żal

    Jeże­li cho­dzi o to co ofe­ro­wać patro­nom za wspar­cie to po pro­stu wzo­ro­wał­bym się na tych twór­cach, któ­rzy osią­gnę­li suk­ces i mają wie­lu patro­nów. Za 10 zł mie­sięcz­nie nie war­to ofe­ro­wać cze­goś co wyma­ga two­je­go cza­su, bo to za mała kwota.

    Odno­śnie pomy­słu z pod­ca­stem. Popraw mnie jeże­li źle zro­zu­mia­łem, ale chcesz ofe­ro­wać patro­nom eks­klu­zyw­ny kon­tent pod­ca­sto­wy. Jeże­li szu­kasz patro­nów pośród widzów youtu­be, to raczej moż­li­wość słu­cha­nia mery­to­rycz­nych pod­ca­stów jest sła­bym wabi­kiem. Pod­ca­sty to tro­chę inny świat niż youtu­be. Nale­ża­ło­by widzom youtu­be ofe­ro­wać coś co nie zmu­sza ich do opusz­cza­nia plat­for­my z któ­rej zosta­li zwerbowani.

    • Żar­łok Tv

     Dla widzow na YT ma być stre­am tyl­ko dla patro­nów z degu­sta­cją na żywo z zapo­wie­dzia­ny­mi pro­duk­ta­mi aby każ­dy mógł nabyć i wspol­nie degu­sto­wać na zywo pod­czas stre­amu. A audy­cja też dla każ­de­go chętnego.
     +myślę o dodat­ko­wych fil­mach, któ­re nie nada­ją się na głów­ny kanał [czy­li making offy, etc tzw mate­ria­ły dla „hard fanów” , albo dłu­gie fil­my, któ­re są niszo­we – np degu­sta­cja her­ba­ty, kto­re nie mają popu­lar­no­sci na głównej.
     A na wyż­sze pro­gi myśla­łem o sygno­wa­nym kasz­kie­cie albo desce drew­nia­nem z napi­sem ŻTV. Tyl­ko takie bylo by droż­sze – myslę 100/150zł – żeby taki kasz­kiet na zamo­wie­nie u rze­mieśl­ni­ka w Kr. takie ceny nie­ste­ty są.
     takie pomy­sly mam,
     Do tego PROGI trze­ba usta­lić , więc też mysla­łem że jesli jakiś prób bedzie osia­gnie­ty to w danym mie­sią­cu urza­dzam wypra­wę do mia­sta wybra­ne­go przez patro­now i do danej miej­sców­ki by nakrę­cić degu­sta­cję. + może wte­dy jakieś spo­tka­nie z fana­mi. [tak gło­śno myślę ale wyda­je mi się to moc­no skom­pli­ko­wa­ne orga­ni­za­cyj­nie 😐 Nie wiem, może jestem sła­by organizator 🙂

     • Maciej Soin­ski

      A tak z cie­ka­wo­ści jest jakiś stric­te tester jedze­nia na pol­skim patro­ni­te, któ­ry ma mie­sięcz­ne wspar­cie patro­nów na pozio­mie 1000PLN lub więcej?

     • Żar­łok Tv

      Jest gość co ma PONAD 200K sub­ów i.….. https://patronite.pl/epiccheatmeal
      4 patronów 🙂
      Patrząc na komen­ta­rze pod jego fil­ma­mi oraz na con­tent – jego widow­nia to naj­młod­si widzo­wie oglą­da­ją­cy „jak gość je na czas i bar­dzo dużo”.
      Tak więc.….… chy­ba nie ma 🙂

   • Jakub Szczot­ka

    Ja bym przy­kła­do­wo pod­szedł do tego – jako typo­wy pod­ka­sto­bior­ca (jakoś to opkre­śle­nie do mnie naj­bar­dziej tra­fia) – stric­te komer­cyj­nie. Lubie pro­dukt, chcę wię­cej, jeśli mogę zro­bić coś żeby dostać wię­cej to cze­mu nie. Bar­dzo cze­kam na „tra­iler” i start patro­ni­te. Mam nadzie­je, że wypali.

    Sam pomysł połą­cze­nia audy­cji kuli­nar­nej z kul­tu­ral­ną uwa­żam za bar­dzo dobry. Żar­łok TV lubię, ale nie prze­pa­dam za youtu­be, więc oglą­dam spo­ra­dycz­nie, a pod­ca­stów o jedze­niu chęt­nie posłu­cham. Tym bar­dziej pod­ca­stów o jedze­niu i kul­tu­rze, zwłasz­cza, że to chy­ba temat niewyczerpany.

 • Jakub Szczot­ka

  Piotr Adam­czew­ski był swo­ją dro­gę mni­strzem jedy­nym w swo­im rodza­ju. Dosko­na­ły gawędziarz.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609626 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996