Zabawa w chowanego

Sku­ra, słu­cha­jąc jed­ne­go z ostat­nich Nawie­dzo­nych pod­ca­stów, dał się namó­wić na nie­pla­no­wa­ny zakup i dzi­siaj sam zapra­sza Was na omó­wie­nie naj­now­szej na pol­skim ryn­ku, let­niej książ­ki Jac­ka Ket­chu­ma pt. „Zaba­wa w cho­wa­ne­go”. Dzi­siej­sza Kul­tu­ral­na Audy­cja Zku­ry jest pierw­szym pod­ca­stem let­nio-samo­cho­do­wym, w cało­ści nagry­wa­nym pod­czas jaz­dy. Uspo­ka­ja­my też fanów nie­spo­dzie­wa­nych dygre­sji Sku­ry. W dzi­siej­szym odcin­ku ich nie zabra­nie i jak zawsze nasz mistrz płyn­nej zmia­ny tema­tu zgrab­nie prze­pla­tać będzie je z głów­ną recenzją.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Man­do­us

  Sku­ra weź ty prze­czy­taj „Dziew­czy­nę z sąsiedz­twa”. Albo ewen­tu­al­nie „Jedy­ne dziec­ko”. Albo „Rude­go”. Ale naj­le­piej „Dziew­czy­nę”. Nie czy­taj „Potom­stwa” jak masz dość kani­ba­li 🙂 Szcze­gól­nie, że to książ­ka słab­sza od „Poza sezo­nem” i słab­sza niż film „Kobie­ta” (książ­ki cały czas nie czytałem).

 • anty

  Żar­łok, kie­dy repor­taż z wypra­wy na szo­ping do Bie­dron­ki? Pole­cam piwo mali­no­we Kustosz za 1,99 i chałwę

 • Paweł Pie­trzak

  Wspa­nia­ła rzecz. Nie cho­dzi mi o książ­kę, bo jak Ket­chu­ma uwiel­bia­łem, uwiel­biam i będę uwiel­biam, więc cokol­wiek od nie­go dosta­ję, przyj­mu­ję z dia­bel­skim uśmie­chem na ustach. Wspa­nia­ły pod­cast! Wyjąt­ko­wy. Dzię­ki Ci za kli­mat i spo­sób nagry­wa­nia. Bar­dzo mi ten typ kon­tak­tu z literaturą/słuchaniem odpo­wia­da. Jestem wiel­bi­cie­lem słu­cha­nia audio­bo­oków w aucie, czy­ta­nia ksią­żek w każ­dym miej­scu (kolej­ki do leka­rza, w tram­wa­ju, w auto­bu­sie), roz­ma­wia­nia w przez tele­fon w trak­cie łaże­nia po mie­ście. Twój pod­cast to takie dopeł­nie­nie moich „zacho­wań”. Dzię­ki i pozdrawiam!!!

  • Man­do­us

   Mam iden­tycz­ne upodo­ba­nia czytelnicze 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608620 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996