Nadprzyrodzone

Nie­zna­ne dotąd opo­wieść auto­ra nowe­li „Czło­wiek i wąż” – jed­nej z naj­słyn­niej­szych w gatun­ku grozy.

Ambro­se Bier­ce (1842–1914?) zna­ny jest czy­tel­ni­kom pol­skim ze zbio­rów opo­wia­dań „Jeź­dziec na nie­bie” i „Czy to się mogło zda­rzyć?”. Do kom­ple­tu jego opo­wie­ści spod zna­ku gro­zy bra­ko­wa­ło dwu­dzie­stu czte­rech opo­wia­dań, któ­re zawie­ra niniej­sza edy­cja. Łącz­nie z legen­dar­ną już histo­rią „Odpo­wied­nie warun­ki”, któ­rą cenił sam H. P. Love­craft, umiesz­cza­jąc ją na pry­wat­nej liście naj­lep­szych utwo­rów tego gatun­ku obok tek­stów Blac­kwo­oda, Mache­na, Chambersa.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • maszy­ni­sta­Grot

  35% Cię pora­zi­ło? Ja ostat­nio piłem śli­wo­wi­ce pas­chal­ną – 70% i było pyszne

  Tu coś o „Pro­ce­sie”, ale tyl­ko kil­ka fotek szki­ców Schul­za, pole­cam zaku­pić książkę.

  http://annasikorska.blogspot.com/2015/01/franz-kafka-proces-il-i-t-bruno-schulz.html

  A co do Bier­ca to mi po pro­stu tomik nie pod­szedł, inne­go typu nar­ra­cji się spodziewałem.

  Fil­mik z przy­ro­dy chęt­nie obejrze 😀

  „Widzial­ne i nie­wi­dzial­ne” oraz szcze­gól­nie „Gość Dra­cu­li” pal­ce lizać…

  • Żar­łok Tv

   A czy Pokoj na wie­zy jest dpstep­ny tyl­ko w zbio­rze „Pokój na wie­ży. Opo­wie­ści wam­pi­rycz­ne” ? Bo ja spe­cjal­nie dla tego opo­wia­da­nia kupi­lem ksiaz­ke ŚWIAT GROZY – i patrzę a tam jest Ben­son „w metrze” in the tube 😐 i się zdzi­wi­łem bo mysla­lem że kupu­je to „naj­lep­sze opowiadanie”.
   Idę wła­śnie nagry­wać Ben­so­na, a potem bede czy­tał Doy­la z C&T. Taki plan zw z Biblioteczką.

   • maszy­ni­sta­Grot

    Nie wiem, nie czy­ta­łem tego opo­wia­da­nia Ben­so­na, liczę, że poja­wi się jego kon­ty­nu­acja w BG. Co to Doy­la to ma jed­no świet­ne opo­wia­da­nie w tomi­ku – Kapi­tan Gwiaz­dy Polar­nej , lecz inne opo­wie­ści to gene­ral­nie dra­stycz­ne obni­że­nie poziomu.

 • I ja cze­kam na epi­zod o pomi­nię­tym opo­wia­da­niu! Tak jak na recen­zje pozo­sta­łych wspo­mnia­nych w pod­ka­ście książek 😉 

 • Jakub Szczot­ka

  No i gdzie ten Ben­son z daw­na obiecany?

  • Żar­łok Tv

   Cze­ka na montaŻ 🙂

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608754 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996