Jack Reacher tom 1: Poziom śmierci

Mar­gra­ve to sen­ne mia­stecz­ko w Geo­r­gii. Ide­al­ne. Zero pro­ble­mów. Zero prze­mo­cy.

Jack Reacher zamie­rza spę­dzić tu leni­wy week­end, ale led­wie prze­kra­cza gra­ni­cę mia­sta, zosta­je aresz­to­wa­ny. Wła­śnie popeł­nio­no mor­der­stwo, a Reacher jako jedy­ny
obcy sta­je się głów­nym podej­rza­nym. Kil­ka­dzie­siąt godzin spę­dzo­nych w aresz­cie wśród naj­gor­szych kry­mi­na­li­stów to dopie­ro począ­tek jego kło­po­tów.

Nie ma poję­cia, że wdep­nął w afe­rę się­ga­ją­cą  Waszyng­to­nu, a w Mar­gra­ve zro­bi się napraw­dę gorą­co.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Avatar

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.