Zwiadowcy Księga 7: Okup za Eraka

Roz­gry­wa­jący się nie­długo po wyda­rze­niach opi­sa­nych w „Bitwie o Skan­dię”, „Okup za Eraka” jest chro­no­lo­gicz­nie wcze­śniej­szy niż „Czar­no­księż­nik z Pół­nocy” oraz „Oblę­że­nie Macin­daw”.

Marze­nie Willa wresz­cie się speł­niło. Po dłu­giej, peł­nej nie­bez­piecz­nych przy­gód nauce, otrzy­mał wresz­cie odznakę kró­lew­skiego zwia­dowcy… Ara­luen zawarł wła­śnie przy­mie­rze z wojow­ni­czymi Skan­dia­nami, jed­nak pakt staje pod zna­kiem zapy­ta­nia, gdy przy­wódca wojow­ni­ków Pół­nocy znika, porwany przez tajem­ni­cze pustynne ple­mię. Will, Halt, Gilan, Evan­lyn, Horace i Sven­gal ruszają tro­pem Ari­dia­nów, aż na bez­li­to­sną, spa­loną słoń­cem pusty­nię. Od tego, czy uda im się uwol­nić Eraka, zależy przy­szłość Ara­lu­enu. Ale bez­mierne, pozba­wione życia pia­ski rzą­dzą się wła­snymi pra­wami, a zasady, które obo­wią­zują na zie­miach koczow­ni­ków nie są tymi, któ­rych nauczył się Will… Obcy na obcej ziemi, boha­te­ro­wie muszą zmie­rzyć się nie tylko z pory­wa­czami, ale sta­wić czoła burzom pia­sko­wym i kosz­mar­nemu gorącu, które prze­mie­niło kra­inę Ari­dia­nów w pie­kło – pie­kło, w któ­rym nic nie jest takie, jakim wydaje się na pierw­szy rzut oka.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.