Zwiadowcy Księga 6: Oblężenie Macindaw

Po wielu latach trud­nej nauki u Halta, Will jest teraz samo­dziel­nym zwia­dowcą. Jego pierw­sze doświad­cze­nia w cha­rak­te­rze straż­nika Ara­lu­enu nie zapo­wia­dają wiel­kich suk­ce­sów. Na pół­noc­nych rubie­żach Kró­le­stwa sytu­acja staje się coraz bar­dziej nie­bez­pieczna. Keren, rycerz rene­gat, pozba­wiony skru­pu­łów i sumie­nia wojow­nik, który porwał przy­ja­ciółkę Willa – Alyss, przej­muje kon­trolę nad Zam­kiem Macin­daw. Usy­tu­owana w miej­scu o wiel­kim zna­cze­niu stra­te­gicz­nym twier­dza, jest wro­tami na zie­mie pół­nocy i to od jej załogi zależy w dużej mie­rze bez­pie­czeń­stwo Ara­lu­enu. Młody zwia­dowca odkrywa, że zdra­dziecki Keren zawarł sojusz ze Skot­tami i chce oddać im zamek w zamian za tytuły i zie­mie… Czasu jest nie­wiele – wróg zbliża się w szyb­kim tem­pie. Prze­trzy­my­wana w murach Macin­daw Alyss nie­stru­dze­nie zbiera infor­ma­cje o pla­nach najazdu, jed­nak grozi jej śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo. Will musi zebrać ludzi, by prze­jąć twier­dzę, nim Keren odda ją w ręce Skot­tów. Zna­ko­mi­cie obwa­ro­wany zamek sta­no­wiłby wyzwa­nie nawet dla regu­lar­nej armii, a młody zwia­dowca ma u swego boku jedy­nie garstkę przy­ja­ciół…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.