Zwiadowcy Księga 3: Ziemia skuta lodem

Po spa­le­niu mostu, przez który Mor­ga­rath chciał prze­pro­wa­dzić armię na zie­mie Ara­lu­enu, Will i Evan­lyn tra­fiają do nie­woli. Porwani przez Skan­dian pod dowódz­twem budzą­cego postrach Eraka, odpły­wają na nie­znane pół­nocne zie­mie.
Halt poprzy­siągł oca­lić Willa i uczyni wszystko, by dotrzy­mać obiet­nicy – nawet jeśli przyj­dzie mu oka­zać nie­sub­or­dy­na­cję i zła­mać roz­kazy króla. W kor­pu­sie zwia­dow­ców nie ma jed­nak miej­sca dla tych, któ­rzy kie­rują się wła­snym inte­re­sem! Pozba­wiony wspar­cia, odrzu­cony przez towa­rzy­szy, Halt wyru­sza na nie­bez­pieczną wyprawę do odle­głej, sku­tej lodem Skan­dii. Towa­rzy­szy mu naj­lep­szy przy­ja­ciel Willa – Horace, któ­rego nie­zwy­kłe szer­mier­cze zdol­no­ści mogą się bar­dzo przy­dać na dzi­kich i nie­przy­stęp­nych tere­nach, przez które przyj­dzie im podró­żo­wać. Ale budzące zachwyt i grozę umie­jęt­no­ści mło­dego ryce­rza ścią­gają na męż­czyzn uwagę oko­licz­nych lor­dów… Czas bie­gnie nie­ubła­ga­nie. Czy Halt i Horace ocalą Willa od losu nie­wol­nika?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.