Zwiadowcy Księga 1: Ruiny Gorlanu

Pięt­na­sto­letni Will, wycho­wa­nek sie­ro­cińca, nie­ocze­ki­wa­nie tra­fia na szko­le­nie do owia­nego mroczną sławą zwia­dowcy imie­niem Halt. Pod opieką zgryź­li­wego bro­da­cza, chło­pak uczy się trud­nej sztuki prze­trwa­nia i walki z wro­gami Kró­le­stwa. Zwia­dowcy nie są darzeni sym­pa­tią przez miesz­kań­ców Ara­lu­enu – zwy­kli ludzie podej­rze­wają, że człon­ko­wie kor­pusu posłu­gują się czarną magią i potra­fią sta­wać się nie­wi­dzialni… Nie o takiej przy­szło­ści marzył Will (ach, zostać ryce­rzem!), ale oka­zuje się, że począ­tek nauki u Halta to jed­no­cze­śnie począ­tek wiel­kiej przy­gody, praw­dzi­wie męskiej przy­jaźni oraz walki na śmierć i życie.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­dous

  Prze­pra­szam, że mówię jak z wia­drem na gło­wie. Posta­ram się by to się nie powtó­rzyło 🙂

  • Isc

   Z wia­drem, czy bez… zosta­łem prze­ko­nany i tak. Odpa­lam audio­book.

  • Szy­mas

   Bądź jak Sam 🙂 Następ­nym razem załóż worek par­ciany.